04.09.07: Referat fra møte i programutvalget for allmennlærerutdanningen


Tid:
kl. 1215 - 1400
Sted:
HLK - 166

Til stede:
Vitenskapelig ansatte :
Rune Giske (leder)
Lars Helle
Olav Vaagen

Andre:
Tone R. Knudsen (referent)

Forfall:
Torunn Paulsen Dagsland
Tveit, Cato
Kari Lise Fuglesang

(Studentrepresentanter ikke valgt)
_____________________________________________________________________________________________________________
PU – ALU 19/07: GODKJENNING AV MØTEINNKALLING OG REFERAT
PU – ALU 20/07: KVALITETSRAPPORTEN 2006 -2007
PU – ALU 21/07: STRATEGIPROSESSEN
PU – ALU 22/07: OMSTILLINGSPROSESSEN
PU – ALU 23/07: EVENTUELT
________________________________________________________________________________________________


PU - ALU 19/07: GODKJENNING AV MØTEINNKALLING OG REFERAT
Det var enighet om å sende ut referatet fra forrige møte i mai på ny.
Det var ingen merknader til innkallingen.

PU – ber om at det utnevnes to nye representanter for vitenskapelig ansatte til neste møte.
Det må også velges studentrepresentanter.


PU – ALU 20/07: KVALITETSRAPPORTEN 2006 -2007
Dokument i saken: Utkast til instituttets årsrapport for arbeid med kvalitet

Giske orienterte og ba om tilbakemelding på ting som bør endres.

Konklusjon:
- PU tar rapporten til etterretning.
- PU ønsker en høgere kvalitet på rapporten, og mener det må avsettes mer ressurser til dette arbeidet.
- PU mener at hele evalueringsordningen bør tas opp til vurdering, - og alt fra utforming av spørreskjema til oppfølging av resultater bør gjennomgås.


PU – ALU 21/07: STRATEGIPROSESSEN
Dokument i saken: Ingen

Giske meddelte at han vil nedsette en gruppe til å jobbe med strategi, og understreket at han bare ønsket en foreløpig drøfting av saken.
  Konklusjon:
  PU støtter forslaget og mener gruppen bør settes sammen slik at flest mulig fag blir representert.
  Alternativt bør det opprettes to grupper.


  PU – ALU 22/07: OMSTILLINGSPROSESSEN
  Dokument i saken: Notat fra rektor/direktør

  Giske orienterte og meldte at fristen for tilbakemelding er utsatt.

  Konklusjon:
  - PUgår inn for flest mulig faglige representanter i instituttråd.
  - PU-ALU bør bestå. Allmennlærerutdanningen har behov for en struktur med et råd under instituttrådet. PU bør behandle saker som: budsjett, budsjettdisponering, fagvalg, kvalitetssystem og emnerevisjon.

   PU – ALU 23/07: EVENTUELT
   Vaagen ba om at det legges opp flere kontakter for PC - bruk.
   Studiekoordinator får ansvar for å følge opp

Sist oppdatert av (07.12.2007)

Skriv ut artikkel print symbol