15.05.07: Referat fra møte i programutvalget for allmennlærerutdanningen


Tid:
kl. 1200 - 1300
Sted:
HLK 166

Til stede:
Vitenskapelig ansatte :
Rune Giske (leder)
Lars Helle
Cato Tveit
Olav Vaagen

Studentrepresentanter:
Lena Bøgwald

Andre:
Dag Husebø (praksiskoordinator)
Tone R. Knudsen (referent)

Forfall:
Torunn Paulsen Dagsland ( vit.ansatt)
Kari Lise Fuglesang (bibl.)

Ikke møtt:
Christian Tvedt (student)
________________________________________________________________________________________________
PU– ALU 12/07: GODKJENNING AV MØTEINNKALLING OG REFERAT
PU– ALU 13/07: OU-PROSESSEN
PU– ALU 14/07: NEDSKJÆRING I BUDSJETTET
PU– ALU 15/07: KVALITETSYSTEM FOR PRAKSIS. ORIENTERINGSSAK
PU– ALU 16/07: SAMARBEIDSMØTER MED PRAKSISSKOLENE. ORIENTERINGSSAK
PU– ALU 17/07: SEMESTERSTART H-07. ORIENTERINGSSAK
PU– ALU 18/07: EVENTUELT
________________________________________________________________________________________________

PU– ALU 12/07: GODKJENNING AV MØTEINNKALLING OG REFERAT
Det var ingen merknader til møteinnkallingen.
Referatet ble godkjent, med merknad om at det ble sendt for sent ut.


PU– ALU 13/07: OU - PROSESSEN
Dokument i saken: Høring – Rammer for delegering og desentralisering m.v. (utsendt tidligere)

Giske viste til høringsnotatet og redegjorde for sitt syn. Han var bl.a. imot opprettelse av instituttråd,- på grunnlag av de erfaringer som er gjort med programutvalgene. Personalet ved IAS har avvist høringen.

Konklusjon:
PU hadde ingen innvendinger og tar saken til orientering.


PU– ALU 14/07: NEDSKJÆRING I BUDSJETTET
Giske orienterte om dekanvedtak vedrørende studietilbud, og om økt underskudd på budsjettet.

  Konklusjon:
  - PU er tilfreds med at musikk og mat og helse skal gå etter planen likevel. Det bør tilsettes fast i stillingene.
  - PU ønsker at IAS skal satse videre på å gi fordypning i alle skolefag.
  - PU er sterkt kritisk til en budsjettmodell der fag med mye stryk får mindre penger. Obligatoriske fag som studentene ”tvinges” inn på trenger mer ressurser enn valgfagene. Modellen som nå er utviklet ivaretar ikke utdanningens egenart.
  - PU frykter at den økonomiske situasjonen på sikt kan gå ut over vurderingsordningene og karaktersettingen.
  - PU oppfordrer fakultetet til å lage en strategisk plan for nedskjæringer og videre satsing.

   PU– ALU 15/07: KVALITETSYSTEM FOR PRAKSIS. ORIENTERINGSSAK
   Dokument i saken: Notat utdelt i møtet.

   Husebø orienterte og viste til tiltak som var satt i gang på grunnlag av NOKUT rapporten.

   Konklusjon:
   PU støtter tiltakene, men ønsker å se spørsmålene for evaluering før de blir endelig utformet.


   PU– ALU 16/07: SAMARBEIDSMØTER MED PRAKSISSKOLENE. ORIENTERINGSSAK
   Dokument i saken: Ingen
   Husebø orienterte, og fortalte at praksisskolene var positivt innstilt til et tettere samarbeid.
    Konklusjon:
    PU tar saken til orientering.


    PU– ALU 17/07: SEMESTERSTART H-07. ORIENTERINGSSAK
    Dokument i saken : Skriv fra Ree utdelt i møtet.

    Husebø orienterte.
    Onsdag 29. august skal det være forabeidssamling til praksis. Det er ønskelig at faglærerne deltar.
     Konklusjon:
     PU tar saken til orientering


     PU– ALU 18/07: EVENTUELT
     - Giske tok opp spørsmålet om å lage en avslutning for å ”lukke” ALU-programmet etter 4 år.
      Konklusjon:
      PU går inn for at det jobbes videre med å lage til en seremoni, for eksempel med foredrag om yrkesetikk. Arrangementet kan omfatte både i 3. og 4. års studentene.


      - Vaagen viste til PU - sak 08/07 vedrørende strykprosenten.

      Konklusjon:
      PU støtter forslaget om å ta saken opp i faggruppene sammen med Giske. Publisert av Tone Knudsen, 18.09.07 11:04

Sist oppdatert av (07.12.2007)

Skriv ut artikkel print symbol