Museumsråd ved Arkeologisk museum


Bakgrunn
Mandat
Innkalling, saksdokumenter og referat


Bakgrunn:

Styret ved UiS fattet følgende vedtak i sak 90/08 (pkt 3):

”Styret fastsett følgjande samansetjing av museumsrådet:
a) museumsdirektør, leiar
b) to fagleg tilsette med vararepresentantar
c) to teknisk/administrativt tilsette med vararepresentantar
d) tre eksterne representantar med vararepresentantar, oppnemnde av universitetsstyret etter framlegg frå museet
e) ein studentrepresentant med vararepresentant, oppnemnd av rektor etter framlegg frå StOr. Valperioden er to år”

Forskningssjef og avdelingsledere er ikke valgbare til museumsrådet, men skal normalt være til stede på møtene med talerett.

Med utgangspunkt i mandat og retningslinjer for fakultetsrådene, fastsatt av styret i sak 51/07, og etter samråd med Arkeologisk museum, fastsetter universitetsdirektøren herved følgende mandat og retningslinjer for museumsrådet:

Til toppen

Mandat:
Museumssrådet skal:
• foreslå eksterne medlemmer overfor styret, som formelt oppnevner disse
• behandle saker av overordnet karakter og prinsipiell interesse i museet, og gjennom råd og uttalelser bidra til et godt beslutningsgrunnlaget for museumsdirektøren, særlig i følgende saker:
- plan- og strategiarbeid for all virksomhet ved museet
- kvalitetsarbeidet ved museet, årsrapport om dette og tiltak for kommende periode
- budsjett for museet
- internasjonalisering, herunder samarbeidsavtaler mellom museet og utenlandske samarbeidspartnere
- HMS-saker
• bidra til god kommunikasjon mellom museumsledelsen og de ansatte, og ha en sentral rolle i den strategiske utvikling av museet
• oppnevne representanter til museets faste råd og utvalg, med unntak av kvalitetsutvalget
• avgi høringsuttalelser

Til toppen

Innkalling, saksdokumenter og referat:
• Møteinnkalling og dagsorden skal utarbeides av museumsdirektør og oversendes sammen med ev saksdokumenter til rådsmedlemmene og avdelingslederne minimum en uke før møtet. Samtidig skal de nevnte dokumenter publiseres på felles samlested på intranett.
• Leder for museumsadministrasjonen er sekretær for museumsrådet og skal sørge for sekretærhjelp til møteinnkalling, saksforberedelse og referat. Saksforberedelsen må være slik at den gir rådet et godt grunnlag for å avgi innstilling/uttalelse i de enkelte sakene.
• Referat fra møtene i museumsrådet skal oversendes rådsmedlemmene og avdelingslederne samt offentliggjøres på intranett senest en uke etter møtet.
• Museumsdirektøren er ansvarlig for at museumsrådet får tilbakemelding om endelig vedtak i saker som har vært til behandling i rådet, og for at rådet får informasjon om viktige saker på institusjonsnivå.
• Møtene i museumsrådet er offentlige.

Til toppen

Sist oppdatert av (19.02.2009)

Skriv ut artikkel print symbol
Referater fra Museumsrådet

Referat fra 25.02.09
Referat fra 20.05.09
Referat fra 17.06.09
Referat fra 23.-24.09.09
Referat fra 10.11.09
Referat fra 26.01.10
Referat fra 17.02.10

Museumsrådet 2010
Leder:
Fung.direktør AM, Arne Johan Nærøy
Eksterne medlemmer:
Tove Frantzen med varamedlem Sveinung Stensland,
foreslått av Rogaland fylkeskommune
Christine Sagen Helgø
foreslått av Stavanger kommune
Jostein Soland
Wieneke Oomen med varamedlem Siv Una Hgen,
foreslått av studentorganisasjonen StOr
Representanter fra gruppen
faglige tilsatte:
Paula Utigard Sandvik
Helge Sørheim
Vararepresentanter fra gruppen
faglige tilsatte:
Siv Kristoffersen
Grete Lillehammer
Representanter fra gruppen
teknisk-administrative tilsatte:
Kristine Orrestad Sørgaard
Olle Hemdorff
Vararepresentanter fra gruppen
teknisk-administrative tilsatte:

Eva Nord
Anne Ytterdal
Ellen Bøe
Åge Pedersen

 


 

Referater fra Museumsrådet

Referat fra 25.02.09
Referat fra 20.05.09
Referat fra 17.06.09
Referat fra 23.-24.09.09
Referat fra 10.11.09
Referat fra 26.01.10
Referat fra 17.02.10

Museumsrådet 2010
Leder:
Fung.direktør AM, Arne Johan Nærøy
Eksterne medlemmer:
Tove Frantzen med varamedlem Sveinung Stensland,
foreslått av Rogaland fylkeskommune
Christine Sagen Helgø
foreslått av Stavanger kommune
Jostein Soland
Wieneke Oomen med varamedlem Siv Una Hgen,
foreslått av studentorganisasjonen StOr
Representanter fra gruppen
faglige tilsatte:
Paula Utigard Sandvik
Helge Sørheim
Vararepresentanter fra gruppen
faglige tilsatte:
Siv Kristoffersen
Grete Lillehammer
Representanter fra gruppen
teknisk-administrative tilsatte:
Kristine Orrestad Sørgaard
Olle Hemdorff
Vararepresentanter fra gruppen
teknisk-administrative tilsatte:

Eva Nord
Anne Ytterdal
Ellen Bøe
Åge Pedersen