Utfyllende regler ved opptak til mastergradsstudier


Universitetet i Stavanger
Det humanistiske fakultet

DekanbeslutningDekan godkjenner med dette utfyllende regler ved opptak til følgende studium:
  • Mastergradsstudium i grunnskolens matematikkfag
  • Mastergradsstudium i spesialpedagogikk
  • Mastergradsstudium i barnehagevitenskap

Vedlegg:
Utfyllende regler - MA grunnskolens matematikkfag
Utfyllende regler - MA spesialpedagogikk
Utfyllende regler - MA barnehagevitenskap
Stavanger, 28.02.2008


___________________

Tor Hauken
dekan

Sist oppdatert av (05.12.2008)

Skriv ut artikkel print symbol
Om beslutninger ved HF
«Alle beslutninger ved institusjonen truffet av andre enn styret, treffes etter delegasjon på styrets vegne og på dettes ansvar.» [(Lov om universiteter og høgskoler, §5.1.)

Fakultetets beslutninger treffes av dekanen etter delegasjon fra styret. Slik delegasjon skjer gjennom styrevedtak, og går dermed fram av styrets protokoller.

Universitetsdirektøren har samlet delegasjonsvedtakene i en egen delegasjonshandbok.

Dekanbeslutninger 2009
Dekanbeslutninger 2008
Dekanbeslutninger 2007