Tildeling av driftsmidler 2008 - egne ansatte på doktorgradsprogram


Universitetet i Stavanger
Det humanistiske fakultet

DekanbeslutningTildeling av driftsmidler 2008 - egne ansatte på doktorgradsprogram

Det kom inn 17 søknader til driftsmidler fra ansatte på doktorgrad. Oversikt over tildeling for 2008 er vedlagt. Tildelingen gjelder for kalenderåret 2008 og må brukes i løpet av dette året.

Til grunn for tildelingen ligger retningslinjene:

RETNINGSLINJER FOR TILDELInG AV DRIFTSMIDLER TIL VITENSKAPELIG ANSATTE SOM ER OPPTATT PÅ DOKTORGRADSPROGRAM

  • Ansatte ved Universitetet i Stavanger som er opptatt på doktorgradsprogram kan få støtte på inntil kr. 15000,- pr. år i inntil 5 år. Midler gis for ett år om gangen og vurderes på bakgrunn av dokumentert framdrift, jf. innlevering av framdriftsrapporter. Tildeling f.o.m. 2006 er knyttet til registrering i FS av den enkeltes doktorgradsprosjekt (jf. tidligere utsendt skjema for registrering fra Utdanningsavdelingen)
  • Tildeling gis under forutsetning av at den ansatte ikke mottar driftsmidler fra andre kilder, også interne.
Universitetet vil også vurdere søknader om støtte til faglige reiser, driftsutgifter med mer, fra ansatte som arbeider mot en fri doktorgrad, uten å være tatt opp på et doktorgradsprogram. Under ellers like forhold vil imildertid ansatte som er opptatt på et doktorgradsprogram bli prioritert. Dette fordi ansatte på doktorgradsprogram kan ha store driftsutgifter knyttet til obligatoriske kurs og reiser.

Vurdering av søknadene:
  • Søkerne som tildeles driftsmidler er opptatt på doktorgradsprogram
  • Søkere som har vikarstipend med driftsmidler i 07/08 eller 08/09 tildeles noe redusert beløp pga. tildelte driftsmidler knyttet til vikarstipendet for halve året.

Retningslinjer for bruk av driftsmidlene:
  • Driftsmidlene skal gå til å dekke reiseutgifter, kursavgifter, mindre utstyrsinnkjøp og lignende.
  • Reiser skal alltid foretas på billigste måte.
  • Utstyrsinnkjøp som datamaskiner, laboratorieutstyr og bøker tilfaller vanligvis Universitetet i Stavanger dersom arbeidsforholdet opphører.
Regninger leveres til institutt-/senterleder for påtegning og sendes videre til økonomiansvarlig Inger E. Pedersen i fakultetsadministrasjonen. Dersom du mottar driftsmidler fra andre kilder i løpet av 2008 som du ikek har redegjort for i søknaden, ber vi om at du tar kontakt med FoU-adm. v/Marianne Trå snarest.

Framdriftsrapportering:
Framdriftsrapporter skal legges fram for doktorgradsutvalget ved fakultetet (jf. registreringen av ansatte på doktorgrad). Det er kandidatens eget ansvar å sende inn kopi av innleverte framdriftsrapporter til fakultetsadministrasjonen (v/Marianne Trå) når disse leveres gradsgivende institusjon, eller samlet for siste kalenderår innen 15. januar. Fakultetsadministrasjonen skal oversende rapportene samlet til forskerutdanningssekretariatet innen 25. januar.

Vedlegg: DRIFTSMIDLER ANSATTE PÅ DOKTORGRAD 2008


Stavanger, 01.04.2008


___________________

Tor Hauken
dekan 

Sist oppdatert av (17.12.2008)

Skriv ut artikkel print symbol
Om beslutninger ved HF
«Alle beslutninger ved institusjonen truffet av andre enn styret, treffes etter delegasjon på styrets vegne og på dettes ansvar.» [(Lov om universiteter og høgskoler, §5.1.)

Fakultetets beslutninger treffes av dekanen etter delegasjon fra styret. Slik delegasjon skjer gjennom styrevedtak, og går dermed fram av styrets protokoller.

Universitetsdirektøren har samlet delegasjonsvedtakene i en egen delegasjonshandbok.

Dekanbeslutninger 2009
Dekanbeslutninger 2008
Dekanbeslutninger 2007