Revisjon av DSP100 og DSP101 - doktorgradskurs i vitenskapsteori med etikk


Universitetet i Stavanger
Det humanistiske fakultet

Dekanbeslutning


Doktorgradskurset i vitenskapsteori med etikk som tilbys doktorgradskandidater og ansatte på alle tre fakulteter ved Universitetet i Stavanger, er revidert i forkant av studieåret 2008/2009.

 

Endringene som er foretatt innebærer at:

  1.  All kursinformasjon er lagt inn i ett dokument i stedet for to
  2. Lengden på paperet som skal skrives i forlengelsen av undervisningen er omskrevet til antall sider, mens det tidligere ble angitt i antall ord
  3. Det er tydeliggjort at veilederen til den enkelte ph.d.-kandidat skal være med og vurdere det paperet som kandidaten leverer
  4. Kravet om 150 sider individuelt pensum knyttet til paperet er tatt ut, da det har vist seg å være overflødig. Studentene refererer uansett til litteratur som i antall sider overstiger dette
  5. Forventningen til hva paperet skal og bør inneholde er utdypet
  6. Muligheten for å utsette innlevering og presentasjon av paperet er innskrenket
  7. Pensumlisten revideres p.t. med henblikk på å få inn en større andel artikler i etikk og skal være klar i april 2008.


Det er likevel snakk om kun mindre endringer i årets revisjon. Endringene gjelder for både 10- og 15- studiepoengsvarianten av kurset. Det som skiller disse to er lengden på og tid til å skrive paperet/essayet. 


Vedtak:

Dekan godkjenner med dette den reviderte versjonen av doktorgradskurset i vitenskapsteori med etikk, DSP100 og DSP101, på hhv. 10 og 15 studiepoeng.


Stavanger, 01.04.2008


___________________

Tor Hauken
dekan


Sist oppdatert av (17.12.2008)

Skriv ut artikkel print symbol
Om beslutninger ved HF
«Alle beslutninger ved institusjonen truffet av andre enn styret, treffes etter delegasjon på styrets vegne og på dettes ansvar.» [(Lov om universiteter og høgskoler, §5.1.)

Fakultetets beslutninger treffes av dekanen etter delegasjon fra styret. Slik delegasjon skjer gjennom styrevedtak, og går dermed fram av styrets protokoller.

Universitetsdirektøren har samlet delegasjonsvedtakene i en egen delegasjonshandbok.

Dekanbeslutninger 2009
Dekanbeslutninger 2008
Dekanbeslutninger 2007