Opptaksrammer ved Det humanistiske fakultet - studieåret 2008-2009


Universitetet i Stavanger
Det humanistiske fakultet

DekanbeslutningDekan godkjenner med dette vedlagte opptaksrammene for studier ved fakultetet som har oppstart studieåret 2008/2009, etter innstilling fra instituttlederne.


Vedlegg: Tabell


Stavanger, 30.01.2008


___________________

Tor Hauken, dekan

Sist oppdatert av (05.12.2008)

Skriv ut artikkel print symbol
Om beslutninger ved HF
«Alle beslutninger ved institusjonen truffet av andre enn styret, treffes etter delegasjon på styrets vegne og på dettes ansvar.» [(Lov om universiteter og høgskoler, §5.1.)

Fakultetets beslutninger treffes av dekanen etter delegasjon fra styret. Slik delegasjon skjer gjennom styrevedtak, og går dermed fram av styrets protokoller.

Universitetsdirektøren har samlet delegasjonsvedtakene i en egen delegasjonshandbok.

Dekanbeslutninger 2009
Dekanbeslutninger 2008
Dekanbeslutninger 2007