Initiativ for en nasjonal forskerskole og et open access tidsskrift for barnehageforskning


Universitetet i Stavanger
Det humanistiske fakultet

DekanbeslutningVedtak:
Førsteamanuensis Marit Alvestad oppnevnes som UiS i det videre arbeidet, jamfør brev til de tre øvrige institusjonene HiO, DMMH og HVE av 02.04.08.

I brevet av 18.01.08 bes det i tillegg til oppnevning av person til å delta i det videre arbeidet, også om at institusjonen stiller de nødvendige ressurser for det videre arbeidet til rådighet.

Det stilles med dette til rådighet inntil NOK 15 000,- til drift av det videre arbeidet for 2008.

Vedlegg:


Stavanger, 02.04.2008


___________________

Tor Hauken
dekan

Sist oppdatert av (17.12.2008)

Skriv ut artikkel print symbol
Om beslutninger ved HF
«Alle beslutninger ved institusjonen truffet av andre enn styret, treffes etter delegasjon på styrets vegne og på dettes ansvar.» [(Lov om universiteter og høgskoler, §5.1.)

Fakultetets beslutninger treffes av dekanen etter delegasjon fra styret. Slik delegasjon skjer gjennom styrevedtak, og går dermed fram av styrets protokoller.

Universitetsdirektøren har samlet delegasjonsvedtakene i en egen delegasjonshandbok.

Dekanbeslutninger 2009
Dekanbeslutninger 2008
Dekanbeslutninger 2007