Godkjenning av emnet Outdoor Education in Early Childhood - IFU


Universitetet i Stavanger
Det humanistiske fakultet


Dekanbeslutning


Dekan godkjenner med dette opprettelsen av emnet EIS190 / Outdoor Education in Early Childhood (6 ECTS/studiepoeng).

Emnet er en del av studiet Comparative Educational Studies, et utvekslingsprogram for internasjonale lærerstudenter.

Undervisning i emnet starter våren 2008.


Vedlegg: EmnebeskrivelseStavanger, 29.01.2008


___________________

Tor Hauken, dekan

Sist oppdatert av (05.12.2008)

Skriv ut artikkel print symbol
Om beslutninger ved HF
«Alle beslutninger ved institusjonen truffet av andre enn styret, treffes etter delegasjon på styrets vegne og på dettes ansvar.» [(Lov om universiteter og høgskoler, §5.1.)

Fakultetets beslutninger treffes av dekanen etter delegasjon fra styret. Slik delegasjon skjer gjennom styrevedtak, og går dermed fram av styrets protokoller.

Universitetsdirektøren har samlet delegasjonsvedtakene i en egen delegasjonshandbok.

Dekanbeslutninger 2009
Dekanbeslutninger 2008
Dekanbeslutninger 2007