Emnerevisjon ved Det humanistiske fakultet, studieåret 2008/2009


Universitetet i Stavanger
Det humanistiske fakultet

Dekanbeslutning


Dekan godkjenner med dette emnerevisjon for studieåret 2008/2009 for Institutt for kultur- og språkvitenskap, Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedaogikk, Institutt for førskolelærerutdanning og Institutt for musikk og dans.

Det er kun mindre endringer i årets emnerevisjonen.


Stavanger, 12.03.2008


___________________

Tor Hauken
dekan

Sist oppdatert av (17.12.2008)

Skriv ut artikkel print symbol
Om beslutninger ved HF
«Alle beslutninger ved institusjonen truffet av andre enn styret, treffes etter delegasjon på styrets vegne og på dettes ansvar.» [(Lov om universiteter og høgskoler, §5.1.)

Fakultetets beslutninger treffes av dekanen etter delegasjon fra styret. Slik delegasjon skjer gjennom styrevedtak, og går dermed fram av styrets protokoller.

Universitetsdirektøren har samlet delegasjonsvedtakene i en egen delegasjonshandbok.

Dekanbeslutninger 2009
Dekanbeslutninger 2008
Dekanbeslutninger 2007