Delegasjon av budsjettdisponeringsmyndighet til institutt- og senterledere


Universitetet i Stavanger
Det humanistiske fakultet

Dekanbeslutning


Ref. universitetsstyresak 51/07.

Dekanen ved Det humanistiske fakultet delegerer budsjettdisponeringsmyndighet (anvisningsmyndighet) til følgende institutt- og senterledere:

 • Elaine Munthe, Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk
 • Elisabeth Ianke Mørkeseth, Institutt for førskolelærerutdanning
 • Jens T. Larsen, Institutt for musikk og dans
 • Marie Smith-Solbakken, Institutt for kultur- og språkvitenskap
 • Ragnar Gees Solheim, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning
 • Unni Vere Midthassel, Senter for atferdsforskning
Delegasjonen omfatter følgende:
 • Anvisningsmyndighet innenfor instituttets/senterets budsjettmidler og oppdragsmidler
 • Fastsette lønn for ansatte innenfor rammen av utlysningen. Fastsetting av lønn utenfor rammen må godkjennes av dekan
 • Avgjøre bruk av overtid i instituttet/senteret
Delegasjonen gjelder med virkning fra 01.01.2008.

Forutsetninger:
 • Virksomheten ved instituttene/sentrene må holde seg innenfor tildelte budsjettrammer
 • Enhetene må tilstrebe å skaffe seg handlingsrom i løpet av budsjettåret
 • Vedtak om tildeling og refordeling av stillinger fattes av dekan
 • Dekan kan, dersom hensynet til helheten tilsier det, endre budsjettrammene for instituttene/sentrene i løpet av budsjettåret
 • Vedtak om inngåelse av samarbeid med eksterne samarbeidspartnere (oppdrags-/ prosjektavtale) skal fattes av dekan. Slike avtaler skal signeres av dekan.
 • Økonomiarbeidet skal fortsatt foregå sentralt på fakultetet ved de økonomimedarbeiderne som er dedikert til instituttene.
 • Attestasjonsmyndighet gis til den økonomimedarbeideren som har ansvaret for økonomioppfølgingen ved instituttet/senteret


Stavanger, 21.12.2007


_______________________

Tor Hauken, dekan

Sist oppdatert av (10.12.2008)

Skriv ut artikkel print symbol
Om beslutninger ved HF
«Alle beslutninger ved institusjonen truffet av andre enn styret, treffes etter delegasjon på styrets vegne og på dettes ansvar.» [(Lov om universiteter og høgskoler, §5.1.)

Fakultetets beslutninger treffes av dekanen etter delegasjon fra styret. Slik delegasjon skjer gjennom styrevedtak, og går dermed fram av styrets protokoller.

Universitetsdirektøren har samlet delegasjonsvedtakene i en egen delegasjonshandbok.

Dekanbeslutninger 2009
Dekanbeslutninger 2008
Dekanbeslutninger 2007