Dekanbeslutninger i 2008 ved Det humanistiske fakultet


Lenker ferdigstilles fredag 19.12.2008 tnh.

 Nr Tittel
 20  Emnerevisjon av ph.d. emnet DSP 100 og DSP 101 - Vitenskapsteori med etikk
 19  Emnerevisjon ved IFU - Småbarnspedagogikk BFØ305/NSP100
 18  Emnerevisjon IKS- VALG140 Innføring i feministisk teori og kjønnsforskning
 17  Søknad om økonomisk støtte til Utsteinseminaret 2008
 16  Emnerevisjon ved IMD - Musikkproduksjon og opptaksteknikk
 15  Omdisponering av vedtatte opptakstall ved Institutt for kultur- og språkvitenskap
 14  Revisjon av tre ph.d.-kurs - DSP 151, DSP 133 og DLV 170
 13  Søknad om økonomiske midler til avslutning for avgangstudenter ved førskolelærerutdanningen
 12  Godkjenning av emnet "Outdoor life" (30 sp) - IAS
 11  Godkjenning av emnet "Pedagogikk (suppl.) 5 sp"
 10  Initiativ for en nasjonal forskerskole og et open access tidsskrift for barnehageforskning
 09  Tildeling av driftsmidler 2008 - egne ansatte på doktorgradsprogram
 08  Tildeling av forskningsmidler 2008 (Kultur, Skole og læring, Forskergrupper)
 07  Revisjon av DSP100 og DSP101 - doktorgradskurs i vitenskapsteori med etikk
 06  Emnerevisjon ved Det humanistiske fakultet, studieåret 2008/2009
 05  Utfyllende regler ved opptak til mastergradsstudier
 04  Dekanbeslutning angående ressursutnyttelse på tvers av instituttene
 03  Opptaksrammer ved Det humanistiske fakultet - studieåret 2008/2009
 02  Godkjenning av emnet Outdoor Education in Early Childhood - IFU
 01  Delegasjon av budsjettdisponeringsmyndiget til institutt- og senterledere

Sist oppdatert av (19.12.2008)

Skriv ut artikkel print symbol
Om beslutninger ved HF
«Alle beslutninger ved institusjonen truffet av andre enn styret, treffes etter delegasjon på styrets vegne og på dettes ansvar.» [(Lov om universiteter og høgskoler, §5.1.)

Fakultetets beslutninger treffes av dekanen etter delegasjon fra styret. Slik delegasjon skjer gjennom styrevedtak, og går dermed fram av styrets protokoller.

Universitetsdirektøren har samlet delegasjonsvedtakene i en egen delegasjonshandbok.

Dekanbeslutninger 2009
Dekanbeslutninger 2008
Dekanbeslutninger 2007