Dekanbeslutning angående ressursutnyttelse på tvers av instituttene


Universitetet i Stavanger
Det humanistiske fakultet

DekanbeslutningDekan har vedtatt at ressursfordelingen i fagene KRL og Nordisk skal samkjøres mellom instituttene for å bedre fakultetets totale ressurssituasjon. I første omgang gjelder dette IAS og IKS, IFU vil delta i denne samkjøringen hvor dette er formålstjenelig.Stavanger, 20.02.2008


___________________

Tor Hauken, dekan

Sist oppdatert av (10.12.2008)

Skriv ut artikkel print symbol
Om beslutninger ved HF
«Alle beslutninger ved institusjonen truffet av andre enn styret, treffes etter delegasjon på styrets vegne og på dettes ansvar.» [(Lov om universiteter og høgskoler, §5.1.)

Fakultetets beslutninger treffes av dekanen etter delegasjon fra styret. Slik delegasjon skjer gjennom styrevedtak, og går dermed fram av styrets protokoller.

Universitetsdirektøren har samlet delegasjonsvedtakene i en egen delegasjonshandbok.

Dekanbeslutninger 2009
Dekanbeslutninger 2008
Dekanbeslutninger 2007