Etisk regelverk


Etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggerne skal ha tillit til statstjenesten. Etiske retningslinjer for statstjenesten (utarbeidet av departementet i 2005) er av overordnet karakter. Reglene er ment å være generelle rettesnorer som igjen krever refleksjon av den enkelte ansatte. Bestemmelsene som er nedfelt er ikke alltid presise, men gjengir rettslige standarder.

Retningslinjene har sitt utspring i allmenngyldige etiske verdier og normer som f.eks rettferdighet, lojalitet, ærlighet, pålitelighet, sannferdighet og at man skal behandle andre slik man selv ønsker å bli behandlet.

Vi har mange rettsregler (lovfestede og ulovfestede) som har innvirkning på de etiske verdier i statsforvaltningen. De til enhver tid gjeldende etiske normene påvirker utformingen av lover og annet regelverk. Slik sett utfyller retningslinjene de eksisterende rettsreglene.

Retningslinjene gjelder for hele statstjenesten, noe som innebærer at Universitetet i Stavanger er omfattet av retningslinjene.

 

I kolonnen til høyre finnes lenker til aktuelle etiske regler.


Sist oppdatert av (12.11.2010)

Skriv ut artikkel print symbol