Ansatte i UA-STAB


Utdanningsdirektørens stab (UA-STAB) er en enhet i utdanningsavdelingen. UA-STAB er en rådgivende enhet for utdanningsdirektøren, ledelsen og fakultetene når det gjelder studieprogramarbeid i første, andre og tredje syklus. Gruppa skal være rådgivende for fakultetene og ledelsen i saker knyttet til alle sider ved studiekvalitets- og læringsmiljøarbeid, samt drive prosjektarbeid og prosjektutvikling.

Arbeidsoppgavene i UA-STAB har noen fellestrekk; studiekvalitet, kvalitetssikring og utvikling. Vi skal se til dette gjennom ulike arbeidsoppgaver som:

•  Støtte til fakultetene i faglig og pedagogisk utviklingsarbeid
•  Behandling og analyse av virksomhetsinformasjon og data
•  Delta i arbeidet med å utforme universitetets planer og
   rapporter om virksomheten
•  Støtte til arbeidet med utvikling og vedlikehold av studier på
   alle tre nivå (første, andre og tredje syklus)
•  Delta i og følge opp interne og eksterne evalueringer og
   undersøkelser
•  Utvikling og koordinering av universitetet sitt arbeid med
   studentenes læringsmiljø
•  Prosjektutvikling og prosjektadministrasjon
•  Samarbeidsrelasjoner i SAK-sammenheng
•  Behandle klager fra studentene og andre formalsaker
•  Behandle høringer innen relevante områder
•  Rådgi enheter og fagmiljø i regelverket som styrer
   universitetets virksomhet innenfor rådgivergruppas
   ansvarsområde

Ansatte i UA-STAB:

Veslemøy Hagen
utdanningsdirektør
tlf: 518 32333
kontor: AR-Ø 321

Leder for utdanningsavdelingen

Kristofer Henrichsen    
seniorrådgiver
tlf: 518 33010
kontor: AR-Ø 312

Utredning, prosjekt- og utviklingsarbeid knyttet til universitetets utdanningsvirksomhet

Rådgiving og lederstøtte
Saksbehandling for styret og sentrale utvalg

Marit Cecilie Farsund
Seniorrådgiver
tlf: 518 33038
kontor: AR Ø-311
 

Prosjekt- og utredningsarbeid
Styresaker
Kvalitetsrapportering
Planer og rapporter om virksomheten
Evalueringer og undersøkelser
Behandling og analyse av virksomhetsinformasjon og data
Seminar/konferanser

Tore Klepsvik
seniorrådgiver
tlf: 51831662
kontor: AR Ø-314

Samarbeid og utviklingsprosjekt med utviklingsland, nord-sør samarbeid
Kontaktperson for samarbeid med Madagaskar
Globalt mindset, internasjonal campus, I @ H
Ansattutveksling
HTV, Akademikerforbundnet

Maren Anne Kvaløy (permisjon)
seniorrådgiver
tlf: 518 31064
kontor: AR Ø-310

Utvalgsarbeid LU og UU
Prosjekt- og utredningsarbeid
Styresaker
Seminar/konferanser
Studieadminstrativt forum (SAF)

Ingrid Stokkeland

Juridisk rådgiver         tlf: 51832577
kontor: AR Ø-309

Ansvar for Klagenemnda

Bistå med rådgivning i juridiske saker

Utarbeide og oppfølge regelverk

Camilla Melhuus Line
Rådgiver
tlf: 51831354
kontor: AR Ø-307

Administrativt ansvarlig for forskerskolen PROFRES
Rådgivnings-, utrednings- og utviklingsoppgaver innen ph.d.-utdanning

Eilef Johan Gard
Seniorrådgiver
tlf: 5183 3018
AR Ø-313

Rådgjeving, utgreiing og utviklingsoppgåver innan bachelor- og masterutdanning
Ansvar for utdanningsutvalet
Revidering av studier

Stig Selmer-Anderssen
seniorrådgiver
tlf: 5183 4573
kontor: AR-Ø 315

Saksbehandling og sekretariatsarbeid for læringsmiljøutvalget og for ulike arbeidsgrupper.

Ansvar for Kvalitetskontoret, som er universitetets faginstans angående universitetets arbeid med kvalitet i sine studietilbud, og som koordinerer arbeidet med kvalitet ved institusjonen.

Prosjektleder «UiS studie- og virksomhetsanalyse».

 

 

 

 

 

 


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (11.09.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Rutiner for sekretariatsarbeid


I dokumentet
Arbeidsprosesser og rutiner
for utdanningsutvalget
og læringsmiljøutvalget
 
beskrives utdanningsavdelingens arbeidsprosesser og rutiner
knyttet til sekretariatsarbeidet for disse to utvalgene.  

 

Rutiner for sekretariatsarbeid


I dokumentet
Arbeidsprosesser og rutiner
for utdanningsutvalget
og læringsmiljøutvalget
 
beskrives utdanningsavdelingens arbeidsprosesser og rutiner
knyttet til sekretariatsarbeidet for disse to utvalgene.