Faculty Mentoring Program


Informasjonen er på engelsk siden mentorprgrammet ledes av Professor Linda Stromei fra USA

 

 

Mentoring er en ansikt-til-ansikt relasjon mellom en erfaren (mentor) og en mindre erfaren (adept) person som settes i en profesjonell kontekst hvor læring skal finne sted. Relasjonen mellom mentor og adept utgjør hovedelementene i mentorprogrammet; men det skal også bidra til nettverksbygning, og kunnskaps- og erfaringsoverføring mellom personer i organisasjonen.

I utgangspunktet ble mentorprosjetet initiert av Handlingsplan for likestilling. Hovedmålsettingen med mentorprogrammet er å motivere forskertalenter til å kvalifisere seg til høyere vitenskapelige stillinger (professor), bistå den enkelte adept i sin karriereutvikling, og bygge nettverk for gjensidig erfarings- og kunnskapsutvikling. All informasjon som utveksles mellom mentor og adept er konfidensiell. For ordens skyld er det også utarbeidet en avtale om konfidensialitet knyttet til alt som fremkommer i programmet.

Andre viktige målsettinger er at programmet på lengre sikt skal:
• bidra til økt vitenskapelig publisering
• bidra til en læringsprosess i organisasjonen
• synliggjøre og øke forståelsen for ulik kompetanse
• rette økt oppmerksomhet mot kjønn (kjønnsbalanse, og kjønn i forskning) og rekruttering

Programmet administreres av organisasjonspsykologi Gunhild Bjaalid, gunhild.bjaalid@uis.no, tlf 51 83 30 92


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (28.06.2010)

Skriv ut artikkel print symbol