Forskningsetikk ved Universitetet i Stavanger


Forskningsetikk omfatter etiske aspekter ved forskerrollen og utøvelsen av forskningsarbeidet, så som redelighet, habilitet og uavhengighet. De forskjellige forskningsområder ved Universitetet i Stavanger har også sine særskilte etiske utfordringer.
 

Generelt gjelder følgende lov og retningslinje for sektoren:

Lov om behandling av etikk og redelighet i forskning (forskningsetikkloven).

For en generell redegjørelse se Moderniseringsdepartementets etiske retningslinjer for statstjenesten.

De nasjonale forskningsetiske komiteer har utarbeidet følgende retningslinjer for å hjelpe forskere og forskersamfunnet med å reflektere over sine etiske oppfatninger og holdninger, bli bevisst normkonflikter, styrke godt skjønn og evnen til å treffe velbegrunnede valg mellom motstridende hensyn.

Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi
 
Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi

Etiske retningslinjer og veiledninger relevante for medisinsk og helsefaglig forskning (ekstern nettside).

Se menyen til venstre for mer spesifikk informasjon vedrørende retningslinjer, prosedyrer, utvalg med mer.


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (28.04.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Link til tidsskrift

Forskningsetikk