Mobility grants for researchers in permanent positions at UiS


UiS strengthens international research collaboration and artistic research through mobility grants for researchers at UiS. The purpose of the grant is to strengthen the grantee's international network in research or artistic development, as well as contribute to better international visibility through international research visits and co-publishing. There is also an opportunity to strengthen cross-sectoral cooperation. NOK 600,000 has been earmarked centrally for the scheme.

Mobility grants for researchers at UiS

Content and purpose of the scheme
There is great focus from our owner, the ministry of research and education, and the university’s board that researchers at UiS must increase their international cooperation. For several years, UiS has be running a scholarship scheme to younger outstanding researchers including a compulsory stay abroad. This year, funds are available centrally for mobility grants for all permanent staff. Researchers can apply for up to NOK 50,000 for a research or artistic research stay at

a) a foreign research institution
or
b) a research active company or public institution that is preferably located outside Norway

The funds will be used to cover establishment and additional expenses (like travel, rent and conference fee).

The purpose of the grant is to strengthen the recipient's international network in research and artistic development work and contribute to a better international visibility as a visiting scientist and through co-publication. There is also the opportunity to strengthen cross-sectoral cooperation.

Formal requirements
1. The recipient must be employed at UiS throughout the stay.
2. The stay shall preferably be completed before 1.9.2019
3. After the end of the stay, a short report of the measure must be submitted

Application Procedure
Applications should be sent to research director Troels Jacobsen troels.jacobsen@uis.no with the latest deadline 30 November 2018. Applications will be processed continuously up to this date. Applicants will be informed within 2-4 weeks after submission of the application.

When applying, following must be specified:
1. Plans for overseas stay, co-publishing and external funding and any courses expected during the stay that will support the researcher's career and skills development
2. A brief account of how the stay will contribute to increase the recipient's independence as a researcher
3. A simple statement of expected costs
4. Confirmation letter from the host institution / company
5. Confirmation of the immediate superior
 

Applications will be ranked based on the plans for foreign stays and the expected outcome the stay will give to the applicant in line with the overall objectives of the scheme. Researchers who are at the beginning of their career will be given priority over established researchers with solid international networks. Applications for stays with duration of more than 2 weeks will be prioritized over short stays.

+++

Mobilitetsstipend for forskere ved UiS

Ordningens innhold og formål
Det er stort fokus fra vår eier og styret på at forskere ved UiS må øke internasjonalt samarbeid. UiS har over flere år hatt en stipend ordning sentralt for yngre fremragende forskere som inkluderer et obligatorisk utenlandsopphold. I år er det midler tilgjengelig sentralt som hermed utlyses til mobilitetsstipend for alle forskere som er fast ansatt. Det kan søkes om opptil 50 000 kroner for å gjennomføre et forsknings- og kunstnerisk utviklingsarbeid opphold

 1. ved en utenlandsk forskningsinstitusjon

  eller

 2. ved fortrinnsvis en utenlandsk bedrift eller offentlig institusjon som er forskningsaktiv.

Midlene skal brukes til å dekke etablerings- og merutgifter (reise, leie, konferanseavgifter og lignende).

Formålet med stipendet er å styrke stipendmottakerens internasjonale nettverk innen forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid og bidra til bedre internasjonal synlighet gjennom internasjonalt opphold og sampublisering.  Det gis også mulighet for å styrke tversektorielt samarbeid.
 

Formelle krav

 1. Mottakeren må være ansatt ved UiS gjennom hele oppholdet.

 2. Oppholdet skal fortrinnsvis gjennomføres før 1.9.2019

 3. Etter avsluttet opphold skal det sendes inn en kort rapport om tiltaket


Søknadsprosedyre
Søknader sendes til forskningsdirektør Troels Jacobsen troels.jacobsen@uis.no  innen 30. november 2018.  Søknader behandles løpende i løpet av 2-4 uker. 

Ved søknad skal det legges ved:

 1. Planer for utenlandsoppholdet, sampublisering og eksternfinansiering samt eventuelle kurs forventet tatt under oppholdet som vil støtte opp under forskerens karriere- og ferdighetsutvikling

 2. En kort redegjørelse for hvordan oppholdet vil bidra til en økning av stipendmottakerens selvstendighet som forsker

 3. En enkel oppstilling av forventet kostnader

 4. Bekreftelsesbrev fra vertsinstitusjonen/bedriften

 5. Bekreftelse av nærmeste leder

Søknader rangeres basert på planen for utenlandsopphold og den forventede effekten oppholdet vil ha på søkeren i tråd med de overordnete formålene i ordningen.  Forskere som er i begynnelsen av deres karriere vil bli prioritert fremfor etablerte forskere med solid internasjonalt nettverk. Søknader om opphold med varighet på mer enn 2 uker vil bli prioritert framover kortere opphold.


Sist oppdatert av Robert Eroll Radu (12.09.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Forsknings- og Innovasjonsavdelingen

Forskningsdirektør:
Troels Gyde Jacobsen
Telefon: 51 83 30 63

Seniorrådgiver:
Bitten Lunde
Telefon:51 83 27 63

Seniorrådgiver EU:
Kyrre Aas
Telefon: 51 83 30 36

Rådgiver EU:
Vilija Duleviciute
Telefon: 51 83 25 85

Rådgiver EU:
Karelle Ingrid Gilbert-Soni (permisjon)
Telefon: 51 83 42 97

Rådgiver EU økonomi:
Katrine Peck Sze Lim
Telefon: 51 83 19 25

Rådgiver NFR:
Kristin Aaser Lunde
Telefon: 51 83 18 43

Kontraktsrådgiver:
Michael Brune
Telefon: 51 83 30 55

Spesialrådgiver innovasjon:
Per Ramvi

Rådgiver forskerutdanning:
Robert Radu
Telefon: 51 83 24 44

Rådgiver forskerutdanning:
Lene Myhren
Telefon: 51 83 25 02

KURS OG SEMINARER


 


Eksterne forskningsmidler