Nasjonale forskningsmidler


Under finner du en oversikt over forskjellige finansieringmuligheter innen forskning. Ta gjerne kontakt med Kristin Aaser Lunde (kristin.a.lunde@uis.no) ved Forsknings- og innovasjonsavdelingen ved med spørsmål om utlysninger eller søknadsskriving.

Nasjonale finansieringsmuligheter.

Norges forskningsråd

Regionale forskningsfond - skal styrke utvikling og innovasjon på Vestlandet

NordForsk - finansierier nordisk forskningssamarbeid.

NOS-HS - Nordisk samarbeidsnemnd for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning

Validè TTO - støtter innovasjonsideer gjennom PLOGEN og bistår i søknader til andre innovasjonsvirkemidler.

Innovasjon Norge - støtte til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter

SkatteFUNN - Skattefradragsordning for bedrifter med forsknings- og utviklingsprosjekter.

VISTA - Grunnforskningsprogram støttet av statoil

Mobilitetsstipend - database over midler til forskningsutveksling med utlandet.

E.ON Stipendienfonds - mobilitetsmidler til studenter og forskere til/fra Tyskland

NORAD - Norsk støtte til kapasitetsbygging innen høyere utdanning og forskning i utviklingsland.

UDs prosjektsstøtte - Utenriksdepartementet støtter internasjonalt samarbeid og forskning på en rekke områder.

Norgesuniversitetet -  til utvikling av IKT-støttet fleksibel utdanning

Ekstrastiftelsen helse og rehabilitering - støtte til helseprosjekter. Søknadsfrist for Extra-midler 15. juni. OBS: Organisasjonene har tidligere frist internt 

Fiskeri- og havbrusknæringens forskningsfond - til næringsrettet FoU for en bærekraftig og lønnsom sjømatnæring i vekst.

Enova - midler til reduksjon av CO2- utslipp og bærekraftig innovasjon (Samferdselsdepartementet)

FARVE- Forsøksmidler - midler til prosjekter innen arbeidsliv og velferd (NAV)

Helse Vest - forskning i helseforetakene. Forskere ved UiS kan søke dersom det lages en forankringsavtale med et av helseforetakene. Søknadsfrist 15. september

Demensforskningsprogrammet til Nasjonalforeningen for folkehelsen

Norges Parkinson Forskningsfond - støtte forskning på Parkinsons sykdom, parkinsonisme og andre nevrologisk betingede bevegelsesforstyrrelser

Kreftforeningen - støtte til kreftforskning

Folke Hermansens Fond - midler til kreftforskning ved SUS


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (14.02.2018)

Skriv ut artikkel print symbol