Mobility grants for postdocs and associate professors in temporary positions at UiS


UiS strengthens international research collaboration and artistic research through mobility grants for postdocs and associate professors in temporary positions at UiS. The purpose of the grant is to strengthen the grantee's international network in research or artistic development, as well as contribute to better international visibility through international research visits and co-publishing. There is also an opportunity to strengthen cross-sectoral cooperation. NOK 600,000 has been earmarked centrally for the scheme.

Mobility grants for postdocs and associate professors in temporary positions at UiS

Content and purpose of the scheme
Postdocs and associate professors employed in temporary positions at UiS can apply for a mobility grant up to NOK 50,000 to carry out a research or artistic research stay

a) at a foreign research institution
or
b) a research active company or public institution that is preferably located outside Norway

The funds will be used to cover establishment and additional expenses (travel, rent, conference fees etc.).

The purpose of the grant is to strengthen the grantee's international network in research or artistic research as well as co-publishing. This may improve the opportunity for permanent engagement at UiS and also to apply for external funding.

Formal requirements
1. The recipient must be employed at UiS throughout the entire stay abroad
2. The stay abroad cannot be started / completed before the application has been approved
3. The stay shall preferably be completed before 1.9.2019
4. Upon completion of the stay, a short report of the measure must be submitted

Application Procedure
Applications must be sent to research director Troels Jacobsen troels.jacobsen@uis.no with the latest deadline 30 November 2018. Applications will be processed continuously up to this date. Applicants will be informed within 2-3 weeks after submission of the application.

Applications must include:
1. Plan for the stay abroad, including any plans for co-publication and external funding, and any courses expected during the stay that will support the researcher's career and skills development
2. A brief account of how the stay will contribute to an increase in the recipient's independence as a researcher
3. A simple statement of expected costs
4. Confirmation letter from the host institution / company
5. Confirmation of the immediate superior

Applications will be ranked based on the plan for stays abroad and the expected effect the stay will have for the applicant in line with the overall objectives of the scheme. Applications for stays with a duration of more than 2 weeks will be prioritized over short stays.

+++

Mobilitetsstipend for postdoktorer og førsteamanuenser ansatt i midlertidige stillinger ved UiS

Ordningens innhold og formål
Postdoktorer og førsteamanuenser ansatt i midlertidige stillinger ved UiS kan søke om mobilitetsstipend opp til 50 000 kroner til å gjennomføre et forsknings- og kunstnerisk utviklingsarbeid opphold

 1. ved en utenlandsk forskningsinstitusjon

  eller

 2. ved fortrinnsvis en utenlandsk bedrift eller offentlig institusjon som er forskningsaktiv.

Midlene skal brukes til å dekke etablerings- og merutgifter (reise, leie, konferanseavgifter og lignende).

Formålet med stipendet er å styrke stipendmottakerens internasjonale nettverk innen forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid og sampublisering.  Dette kan bidra til å forbedre muligheter for å få fast ansettelse ved UiS og for å søke ekstern finansiering.

Formelle krav

 1. Mottakeren må ha ansettelsesforhold ved UiS gjennom hele utenlandsoppholdet.

 2. Utenlandsoppholdet kan ikke være påbegynt/gjennomført før svar på søknad foreligger

 3. Oppholdet skal fortrinnsvis gjennomføres før 1.9.2019

 4. Etter avsluttet opphold skal det sendes inn en kort rapport om tiltaket

Søknadsprosedyre
Søknader sendes til forskningsdirektør Troels Jacobsen troels.jacobsen@uis.no  med siste frist 30. november 2018.  Søknader behandles løpende i løpet av 2-3 uker. 

Ved søknad skal det legges ved:

 1. Plan for utenlandsoppholdet, inkl. eventuelle planer for sampublisering og eksternfinansiering samt eventuelle kurs forventet tatt under oppholdet som vil støtte opp under forskerens karriere- og ferdighetsutvikling

 2. En kort redegjørelse for hvordan oppholdet vil bidra til en økning av stipendmottakerens selvstendighet som forsker

 3. En enkel oppstilling av forventet kostnader

 4. Bekreftelsesbrev fra vertsinstitusjonen/bedriften

 5. Bekreftelse av nærmeste leder

Søknader vil rangeres basert på planen for utenlandsopphold og den forventede effekten oppholdet vil ha på søkeren i tråd med de overordnete formålene i ordningen.  Søknader om opphold med varighet på mer enn 2 uker vil bli prioritert framover kortere opphold.


Sist oppdatert av Robert Eroll Radu (12.09.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.