90 MNOK for research on agriculture and the food industry. Mandatory outline deadline May 2nd 2018


The Research council of Norway (RCN) is calling for research proposals that aim to develop new knowledge for the agricultural and food sector and generate benefits for users in the short and long term. A mandatory outline must be submitted to the call MATFONDAVTALE by May 2nd to be permitted to apply for this grant by September 12th 2018.

Styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri har løftet fram nye tema og problemstillinger som de ønsker mer forskning på gjennom programmet MATFONDAVTALE.

Disse er temaene er:

 • Kunnskap om jord
 • Sirkulærøkonomi knyttet til økt utnyttelse av biomasse og restråstoff
 • Forskning og utvikling innen bioteknologi
 • Sensorteknologi
 • Digitalisering og bruk av store datamengder
 • Økt kunnskap om sammenhengene mellom folkehelse, dyrehelse og økosystem

Nytteverdien forskningen har for jordbruksnæringen og matindustrien må komme klart fram. Aktiv brukermedvirkning fra næringen er obligatorisk for å sikre prosjektene nærings- og samfunnsmessig relevans. Det forutsettes derfor i denne utlysningen at næringsaktørene bidrar med minimum 20% av de totale prosjektkostnadene i form av kontantfinansiering og/eller egeninnsats. Det kan søkes om 3 – 12 MNOK i støtte fra MATFONDAVTALE.

De nye temaene går innunder de seks hovedområdene i utlysningen:

 • Økt bærekraftig matproduksjon basert på norske ressurser - over hele landet
 • Økt utnyttelse av biomasse
 • Reduserte klimagassutslipp og klimatilpasset produksjon
 • Ny teknologi
 • Mattrygghet og helse
 • Næringens samfunnsøkonomiske betydning

Les mer her og her

Deadlines:
2. mai 2018 (obligatorisk skisse)
12. september 2018 (full søknad)

For spørsmål, kontakt Kristin Aaser Lunde i Forsknings- og innovasjonsavdelingen

 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (22.03.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
salat i petriskål
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.