Ny ordning som ivaretar kunstnerisk utviklingsarbeid og museal virksomhet ved UiS


Universitetsstyret har i sitt møte 24. november 2017 vedtatt en ordning som premierer fagfellevurderte formidlingsresultater innenfor kunstnerisk utviklingsarbeid og museal virksomhet.

Ordningen (les styresak US 95/17 her) er en utvidelse av den nåværende formidlingskomponenten ved UiS som er på 2 mill. kroner, og legger opp til en modell for uttelling med tre ulike nivå:

Nivå A: Aktuelle resultater får uttelling på lik linje med formidlingskomponenten. Det stilles ingen særskilte krav til formidlingsresultatet.

Nivå B: Aktuelle resultater får uttelling fire ganger nivå A og må oppfylle kravet om fagfellevurdering.

Nivå C: Aktuelle resultater får uttelling med fast pris (pt. 65 000) og må i tillegg til kravet om fagfellevurdering kunne dokumentere kvalitet på høyt (internasjonalt) nivå. Det påhviler Rådet for kunstnerisk utviklingsarbeid og museal virksomhet ved UiS (RKM) å foreta den endelige godkjenningen.

Universitetsdirektøren har nedsatt et Råd for kunstnerisk utviklingsarbeid og museal virksomhet ved UiS som har ansvar for å sikre at ordningen praktiseres i henhold til gjeldende bestemmelser og foretar den endelige innplasseringen av resultatene. Rådet er sammensatt av følgende medlemmer:

  • Morten Wensberg, dekan ved Fakultet for utøvende kunstfag (leder)
  • Per Dahl, professor, Fakultet for utøvende kunstfag
  • Kristin Armstrong Oma, førsteamanuensis, Arkeologisk Museum
  • Hallgeir Skretting, professor, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
     

Praktiske implikasjoner
Forskere ved UiS skal registrere sine formidlingsresultater, som hittil, i CRISTIN. Dersom en krever særskilt uttelling for sitt resultat tilsvarende nivå B eller C, må dette synliggjøres i «sammendragsfeltet» ved registreringen av resultatet. I så fall må det også framlegges dokumentasjon om at resultatet er blitt fagfellevurdert, ev. om at det er av høy (internasjonal) kvalitet (aktuell for uttelling på nivå C). Dette kan skje enten ved å legge URL-adressen til relevante tilgjengelige nettressurser inn i registreringsskjemaet eller ved å levere dokumentasjon direkte til rådet.

I noen tilfeller vil det allerede gå fram av formidlingskanalen at det registrerte resultatet er blitt fagfellevurdert (f. eks. dersom formidlingsaktiviteten foregikk ved anerkjente institusjoner). I så fall er det ikke nødvendig med ytterligere dokumentasjon.

Retningslinjer for registrering av formidlingsresultater innenfor kunstnerisk utviklingsarbeid og museal virksomhet

Typiske resultater som kan være aktuelle for særskilt uttelling, kan være

  • Musikalske framføringer, komposisjoner eller innspillingsprodukter,
  • Sceniske framføringer, komposisjoner eller innspillingsprodukter,
  • Museale utstillinger,
  • Fiksjon- eller dokumentarfilmer

Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (22.03.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.