Flygande ingeniør tek doktorgrad på bratte bølgjer


Det var ikkje opplagt at Gunnar Lian skulle ta doktorgraden på kranglete bølgjer i Nordsjøen. Født i Sandnes, busett på Kvernaland og med bakgrunn som montør, flygar og maskinteknikar meldte han i år 2000 overgang til Ullandhaug og høgskulestudiar i konstruksjonsteknikk og seinare master i offshore-konstruksjonar ved Universitetet i Stavanger.

Etter masterstudiane arbeidde Lian i Vetco Aibel med mange utfordrande oppgåver for ConocoPhillips og for Statoil.

I dag har 48-åringen ansvaret for dei mest omfattande modellforsøka som er utført til no for å bestemma kreftene frå såkalla brytande steile bølgjer, som kan gjera omfattande skade på anlegg til havs. Forsøka finn stad ved Imperial College sitt Hydrodynamics laboratory i South Kensington, London.

- Det har til no har vore svært vanskeleg å rekna seg fram til kor sterke krefter slike bølgjer har og kva skader dei kan påføra installasjonar og utstyr, seier Lian, som også har undervist i konstruksjonsmekanikk ved UiS.

- Etter ti år i offshore kjente eg at det var på tide å ta skrittet fullt ut med ein doktorgrad. Då var eg så heldig å få samarbeida med professor Sverre K. Haver i Statoil. Han var - og er i sin noverande stilling ved UiS - leiande i bruken av statistikk for å rekna ut korleis anlegg til havs vil reagera på bølgjekreftene. Kunnskapen hans har vore viktig for kvaliteten og for tryggleiken på norsk sokkel - ikkje berre for Statoil sine eigne anlegg.

Haver har og vore ei viktig inspirasjonskjelde for meg i mitt arbeid, slår Lian fast.

Må prøvast i praksis

I samband med design av flytande offshore-konstruksjonar (og på nokre  faste installasjonar) er det vanleg å utføra småskala modellforsøk. Dette blir gjort både for å verifisere analyser som er gjort og for å påvisa laster som ikkje let  seg bestemme ved numeriske analyser. Laster frå steile og brytande bølgjer, såkalla slag-laster, er ein slik faktor som er vanskelig å rekna ut numerisk.

Dei fleste modellforsøka vert utført hos større kommersielle aktørar som Marintek i Trondheim og Marin i Nederland. Noko sjeldnare blir forsøka utført hos meir akademiske aktørar som Hydrodynamics laboratory ved Imperial College i London.

«Steile bølgjer»

Det var i dette laboratoriet Sverre Haver påviste at såkalla «steile» bølgjer som treff betongskafta under spesielle forhold kan påføra installasjonen kraftigare påkjenningar enn det ein i utgangspunktet hadde rekna med. Dette førte til ytterlegare forsking på denne typen bølgjer og bassenget ved Imperial College er spesielt godt eigna til dette.

- Det vanlegaste er å gjera  modellforsøk i «langkamma sjø» - det vil sei at all energi går i same retning. I røynda vil energien i bølgjene alltid spreia seg i høve til hovedretninga, fortel Lian.

Forsøket på Imperial college har som viktigaste føremål å slå fast effekten av ei svak  bølgespreiing, som er typisk for ein ekstrem storm.  På grunn av store variasjonar må ein gjennomføra svært mange repetisjonar i kvar «sjøtilstand» for å kunna sjå kva effekten av den svake bølgespreiinga vil ha for slaglastene.

Gode hjelparar

- Forsøka må også utførast i mange forskjellige kombinasjonar av bølgehøgde og bølgeperiode, og  testinga ville nok ikkje kunna gjennomførast i dette omfanget hos ein kommersiell aktør, seier Lian.

Han fortel at ein i forsøka ser på effekten av ein enkel parameter og at det akademiske forskningsprosjektet blir utført for Statoil og inngår som ein hovuddel i doktorgraden hans.

- Eg er heldig som har solide vegleiarar å støtta meg på, som Dr. Tone M. Vestbøstad i Statoil i tillegg til professorane Ove Tobias Gudmestad og Sverre K. Haver frå Universitetet i Stavanger, avsluttar Lian.

Gunnar Lian sin Nærings-ph.d er støtta av Norges forskningsråd og Statoil.

Tekst: Lars Gunnar Dahle

Les mer om Hydrodynamics laboratory


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (07.12.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
EU/NFR R&D unit

The EU/NFR R&D unit is a joint initiative between the University in Stavanger (UiS), International Research Institute of Stavanger (IRIS), Stavanger Hospital University (SUS) and Stord/Haugesund University College (HSH). The unit will provide services in order to help the owners to realise an increased success towards FP7 and NFR (Research Council Norway).  Read more

Director EU/NFR R&D unit
Troels Jacobsen
Phone: +47 51 83 30 63
Cell phone: +47 907 83 101
Mail: troels.jacobsen@uis.no

Adviser - EU
Kyrre Aas
Phone : +47 51 83 30 36
Cell phone : +47 954 18 650
Mail : kyrre.aas@uis.no

Adviser - NFR
Vibeke Bull
Phone : +47 51 83 30 71
Cell phone : +47 926 37 902
Mail: vibeke.bull@uis.no

Mobilitetsstipend

Stipendbasen

EU/NFR R&D unit

The EU/NFR R&D unit is a joint initiative between the University in Stavanger (UiS), International Research Institute of Stavanger (IRIS), Stavanger Hospital University (SUS) and Stord/Haugesund University College (HSH). The unit will provide services in order to help the owners to realise an increased success towards FP7 and NFR (Research Council Norway).  Read more

Director EU/NFR R&D unit
Troels Jacobsen
Phone: +47 51 83 30 63
Cell phone: +47 907 83 101
Mail: troels.jacobsen@uis.no

Adviser - EU
Kyrre Aas
Phone : +47 51 83 30 36
Cell phone : +47 954 18 650
Mail : kyrre.aas@uis.no

Adviser - NFR
Vibeke Bull
Phone : +47 51 83 30 71
Cell phone : +47 926 37 902
Mail: vibeke.bull@uis.no