Regionalt Forskningsfond Vestlandet lyser ut forprosjektmidler


Regionalt forskingsfond Vestlandet lyser ut inntil kr. 850.000,- til gjennomføring av eitt regionalt kvalifiseringsprosjekt knytt til Innovasjon i offentleg sektor. Nb. SØKNADSFRIST 5. desember 2011

Bakgrunn og mål
Kommunane vil i åra framover stå overfor store utfordringar med behov for nye og innovative løysingar. Regionalt
forskingsfond Vestlandet ønskjer derfor å auke fokuset på forskingsbaserte innovasjons- og utviklingsprosessar i
offentleg sektor med særleg vekt på dei store kommunale tenesteområda innan helse- og omsorgtenester og skule.
Hovudmål med prosjektet er å bidra til at kommunane i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane kjem i betre
posisjon til å nyttiggjere seg forsking som drivar i eige innovasjonsarbeid og at dei ser seg tent med å vere søkjar til
Regionalt forskingsfond og andre ordningar for finansiering av forsking.

Tematisk fokus - Kompetansemekling i kommunal sektor
Regionalt forskingsfond Vestlandet har gjennom dei første søknadsrundane erfart at det mellom kommunal sektor og
forskingsmiljøa i mange tilfelle er liten gjensidig kunnskap om ressursar og behov. Skal ein nå målet om meir forsking
i kommunal sektor må dette verte betra.

På denne bakgrunn skal desse hovudoppoppgåvene løysast i prosjektet:

  • å gå i dialog med kommunane i fylka Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane for å avklare forskingsbehov og forskingsinteresse. Det er ein føresetnad at ein først kartlegger kva tilgrensande initiativ som er satt i gang i regi av aktørar i regionen eller nasjonalt
  • å gjennom dialogen kunne peike på relevante forskingsmiljø og eventuelt knyte desse til prosessar i
  • kommunal sektor
  • å dokumentere erfaringane frå dialogen med kommunane gjennom ein rapport som omhandlar arbeidsprosessen samt avdekka behov for forsking i kommunal sektor/potensielle samarbeid mellom forskingsmiljø og kommunal sektor.
  • Prosjektansvarleg/prosjektleiar må rekne med å gje undervegsrapportar og drøfte framdrifta i prosjektet med ei referansegruppe sett saman av Regionalt forskingsfond Vestlandet.

Arbeidet skal gjennomførast innan ramma av 12 månader frå prosjektstart – forventa 1. februar 2012.

For meir informasjon og søknadsprosedyre, sjå www.regionaleforskningsfond.no/vestlandet

Ta gjerne kontakt med Karoline Høibo i Forskningssekretariatet dersom du har spørsmål eller treng hjelp med ein søknad.


 


Sist oppdatert av Karoline Høibo (21.11.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Mobilitetsstipend

Stipendbasen

EU/NFR R&D unit

The EU/NFR R&D unit is a joint initiative between the University in Stavanger (UiS), International Research Institute of Stavanger (IRIS), Stavanger Hospital University (SUS) and Stord/Haugesund University College (HSH). The unit will provide services in order to help the owners to realise an increased success towards FP7 and NFR (Research Council Norway).  Read more

Director EU/NFR R&D unit
Troels Jacobsen
Phone: +47 51 83 30 63
Cell phone: +47 907 83 101
Mail: troels.jacobsen@uis.no

Adviser - EU
Kyrre Aas
Phone : +47 51 83 30 36
Cell phone : +47 954 18 650
Mail : kyrre.aas@uis.no

Adviser - NFR
Vibeke Bull
Phone : +47 51 83 30 71
Cell phone : +47 926 37 902
Mail: vibeke.bull@uis.no