Forslag til insentiv ordning for å øke UiS' engasjement i EU-prosjekter


UiS ønsker å innføre en insentiv ordning for å premiere utarbeidelse av EU-søknader og støtte til den faggruppe hvor søknader blir til prosjekter.

Ordningen vil gjelde for søknader og prosjekter som omfattes av tellekantordningen fra Kunnskapsdepartementet (i all hovedsak det 7. Rammeprogram, evt. andre prosjekter må vurderes individuelt).

 Følgende forhold vil være gjeldende for å motta støtte til premiering av søknader

  •        EU-enheten må bli involvert så tidlig så mulig dog min. 30 dager før søknadsfristen for å sikre formaliteter og kvalitet i søknadsfasen.
  •        Nærmeste fakultet/instituttledelse har godkjent søknadsinitiativet og plan for egeninnsats min. 30 dager før EUs søknadsfrist
  •        Beløp utbetales til den person eller gruppe (ikke lønn) som har stått sentral i utarbeidelse av søknaden. Midlene er ikke øremerket spesielle aktiviteter og det forutsettes at midlene skal brukes i budsjettåret de tildeles.

 

UiS budsjett (kr)

Premiering (kr)

< 400.000

20.000

400.000 – 1.000.000

30.000

>1.000.000

40.000

 Ordningen vil bli innført for en prøveperiode på 2 år fra sommeren 2008 til sommeren 2010. Ordningen administreres fra sentral administrasjonen men EU-Fagenheten som ”sekretær”.

 Insentiver etter kontraktinngåelse

  •        EU-Fagenheten og PS blir informert om at det innledes kontraktsforhandlinger og får tilsendt kopier av kontrakter når de foreligger.
  •        EU-fagenheten vil utover høsten arbeide med ledelsen på UiS og budsjett fordeling systemet for å prøve å få på plass en økonomisk insentiv ordning som kommer fagområdet/instituttet som har levert søknaden til gode. Størrelse på insentivet bør stå i forhold til den inngåtte kontraktssum som tilkommer UiS. Målet er å ha en ordning på plass til inngangen av 2009.

I tillegg er det viktig å være klar over at det finnes en prosjektetablering støtte ordning (PES) som administreres av EU-Fagenheten. Informasjon om dette er gitt i separat melding.

 


Sist oppdatert av Kyrre Aas (26.06.2008)

Skriv ut artikkel print symbol
Mobilitetsstipend

Stipendbasen

EU/NFR R&D unit

The EU/NFR R&D unit is a joint initiative between the University in Stavanger (UiS), International Research Institute of Stavanger (IRIS), Stavanger Hospital University (SUS) and Stord/Haugesund University College (HSH). The unit will provide services in order to help the owners to realise an increased success towards FP7 and NFR (Research Council Norway).  Read more

Director EU/NFR R&D unit
Troels Jacobsen
Phone: +47 51 83 30 63
Cell phone: +47 907 83 101
Mail: troels.jacobsen@uis.no

Adviser - EU
Kyrre Aas
Phone : +47 51 83 30 36
Cell phone : +47 954 18 650
Mail : kyrre.aas@uis.no

Adviser - NFR
Vibeke Bull
Phone : +47 51 83 30 71
Cell phone : +47 926 37 902
Mail: vibeke.bull@uis.no