Regelverk


Her finner du regelverk knyttet til blant annet utdanning, saksbehandling og studieadministrasjon.

LOVER

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven), av 10. februar 1967

Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven), av 1. april 2005

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven), av 17. juni 2005

Lov om studentsamskipnader (studentsamskipnadsloven), av 14. desember 2007
 

NASJONALE FORSKRIFTER

Forskrift om krav til mastergrad, av 1. desember 2005

Forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler, av 15. desember 2005

Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler, av 16. desember 2005

Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat, av 31. januar 2006

Forskrift om godskriving av høyere utdanning, av 10. april 2006

Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, av 30. juni 2006

Forskrift om opptak til høgre utdanning, av 6.januar 2017

Forskrift om studentsamskipnader, av 22. juli 2008

Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning, av 1. februar 2010

Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning, av 7. februar 2017


LOKALE FORSKRIFTER 

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger, av 7. juni 2018

Regulations relating to studies and examinations at the University of Stavanger

Forskrift for graden bachelor ved Universitetet i Stavanger, av 6. desember 2005

Forskrift om adgang til å gå opp til eksamen mv. som privatist ved Universitetet i Stavanger, av 6. desember 2005

Forskrift for graden dr. philos. ved Universitetet i Stavanger, av 12. mai 2006

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d) ved Universitetet i Stavanger, av 28. april 2016

 

REGLER

Reglement for Klagenemnda ved Universitetet i Stavanger, av 2. april 2009

Reglement for opptak av søkere på grunnlag av realkompetanse, av 6. februar 2013

Regler for opptak og rangering til mastergradsstudier ved UiS, av 2004 

Regulations for admission and rankings of Master degree programmes at UiS

Regler og vilkår for innvilgelse av permisjon fra studiene ved UiS(pdf)

Rules and conditions for granting leave of absence from studies at the University of Stavanger (pdf)

Regler og vilkår for godkjenning av gyldig fravær (pdf)

Rules and conditions regarding the approval of absence for a valid reason (pdf)
 

RETNINGSLINJER

Retningslinjer for eksamenskandidater

Retningslinjer for studenters private lydopptak av undervisning (pdf 78 kb)

Retningslinjer for faglærere ved eksamensavvikling (pdf 81 kb)


Har du forslag til annet regelverk som bør fremkomme her, ta kontakt med Ingrid Stokkeland, Utdanningsavdelingen.


Sist oppdatert av Ingrid Stokkeland (22.08.2018)

Skriv ut artikkel print symbol