UiS Kvalitetspolicy


Gjennom deltakelsen i det høyere europeiske kunnskapsområdet (EHEA) har Norge forpliktet seg til å etterleve de standardene og retningslinjene som ble vedtatt på ministermøtet i Jerevan i mai 2015. Det inngår at institusjoner i høyere utdanning skal ha en kvalitetspolicy. Styret ved UiS har fastsatt følgende kvalitetspolicy for UiS:

Kvalitetspolicy for UiS: Grunnlagsdokument for arbeid med kvalitet i utdanningene.

Gjennom kontinuerlig oppmerksomhet på kvalitet i utdanningene, i alle tre sykluser, skal vi motivere for kontinuerlig arbeid med å forbedre studier, undervisning og læring. I en kultur for arbeid med kvalitet går forbedringsprosessene gjennom systematisk dokumentasjon og analyser, nye veloverveide planer og forsøk på å realisere best mulig undervisning og læring i de kontekstene der utdanning skjer.

Kultur for kvalitet

Ved Universitetet i Stavanger betrakter vi utviklingen av vår kultur for arbeid med kvalitet gjennom seks aspekter:

Ambisjoner, krav og motivasjon. Vår kultur for kvalitet skal utvikles gjennom å stille høye krav til oss selv og studentene, og til vår samhandling for å nå faglige målsetninger.

Inkluderende arbeids- og læringsformer. Vår kultur for kvalitet skal utvikles gjennom å legge til rette for å inkludere studentene i det akademiske fellesskapet og motivere til høy grad av deltakelse i forsknings- og utviklingsbaserte læringssituasjoner.

Variasjon og progresjon. Vår kultur for kvalitet skal utvikles gjennom et bredt sett av arbeidsformer som henger sammen med læringsutbytte, vurderingsformer og innhold i emnene, og gjennom en naturlig progresjon hvor kunnskaper, ferdigheter og holdninger bygger på hverandre mellom emnene.

Bevisst begrunnet indre sammenheng. Vår kultur for kvalitet skal utvikles gjennom vår evne til å beskrive og begrunne hvordan emner og studieprogram er bygd opp og henger sammen med tanke på innhold, læringsutbytte og vurderingsformer.

Samspill med de yrkesfelt det utdannes for. Vår kultur for kvalitet skal utvikles i dialog med arbeidslivet, i en gjensidig utfordring av etablert tenkning og praksis i utdanning og yrke.

Selvstendighet i en verden preget av mangfold. Vår kultur for kvalitet skal utvikles gjennom vektlegging av internasjonalisering og etikk- og danningsperspektiver i studiene, for å fremheve kompetanser som forståelse for mangfold, selvstendighet, medansvar, inkludering og kritisk holdning.

Kvalitetsarbeidets formelle forankring

Styret er som institusjonens øverste myndighet ansvarlig for at institusjonens virksomhet holder høy kvalitet. Universitetsdirektøren er øverste leder for den administrative virksomheten ved UiS, og dermed ansvarlig for at denne virksomheten holder høy kvalitet. Rektoratet har tilsvarende ansvar for den faglige virksomheten, og ved UiS har prorektor et særlig ansvar for kvaliteten i utdanningene. Ved fakultetene har dekan ansvaret for fakultetets faglige virksomhet.

Universitetsledelsen får i arbeidet med utdanningene bistand fra to sentrale organ: utdanningsutvalget og læringsmiljøutvalget. Utdanningsutvalgets arbeidsområde omfatter kvaliteten på studienes innhold, mens læringsmiljøutvalgets arbeidsområde er studentenes læringsmiljø. De to utvalgene utgjør til sammen institusjonens lokale tilsynsorgan for kvalitet i utdanningene (UiS LOKUT).

Beskrivelse av kvalitetsarbeidet

Universitetets system for sikring og utvikling av studiekvalitet omfatter alt arbeid som innvirker på denne. Det er et distribuert system integrert i institusjonens virksomhet. Det betyr at de som utformer arbeidsprosesser og gjennomfører arbeidsoppgaver er ansvarlige for den virkning disse har på studiekvaliteten. Arbeidet med kvalitet i utdanningene skal være beskrevet, og skal gjennomføres i tråd med beskrivelsene.

Organiseringen av arbeidet, arbeidsprosesser og -oppgaver skal være beskrevet i en nettbasert kvalitetshåndbok. Ansvaret for beskrivelsene og vedlikehold av håndboken følger kvalitetsansvaret. Utdanningsdirektøren er ansvarlig redaktør for beskrivelsene. Fakultetets dekan er ansvarlig redaktør for beskrivelser av fakultetets arbeid. Universitetet legger vekt på studentmedvirkning. Studentene er selv ansvarlige for å delta.

Ansvarlig redaktør påser at beskrivelsene oppfyller de krav som stilles i lover og forskrifter, og er i tråd med universitetets strategi og europeiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring. Ut over dette kan ansvarlig redaktør ta med annet hensiktsmessig innhold.

Utforming av kvalitetssystem og kvalitetsarbeid

Arbeidet med kvalitet i utdanningene skal utformes og gjennomføres slik at:

  • Kvalitetskultur videreutvikles
  • Læringsutbytte oppnås
  • Utdanningene gjøres mer universelt tilgjengelige, og arbeidsprosessene utformes med tanke på å oppnå universell utforming
  • Akademisk frihet og integritet ivaretas
  • Enhver form for akademisk fusk og tilløp til dette unngås og motvirkes
  • Alle former for diskriminering unngås og motvirkes
  • Alle krav til kvalitetsarbeidet oppfylles, at universitetets strategi ivaretas og gjeldende retningslinjer etterleves

Knyttet til siste punkt skal det legges særlig vekt på innovasjon og internasjonalisering innenfor de konsortier og nettverk universitetet deltar i (herunder ECIU).

Det er styret selv som vedtar endringer i UiS sin policy for arbeidet med kvalitet i utdanningene.

Ikrafttredelse og overgangsregler

UiS policy for arbeidet med kvalitet i utdanningene gjelder fra 1.7.2016. Fram mot 1.1.2017 erstattes de foreliggende kvalitetshåndbøker med den nettbaserte kvalitetshåndboken. Den nye håndboken gjøres gjeldende fra 1.1.2017.

 

Policydokumentet i pdf-format finner du her: UiS kvalitetspolicy


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (21.06.2016)

Skriv ut artikkel print symbol