Utvikling og vedlikehold av håndboken


Kvalitetshåndboken samler på ett sted alle beskrivelsene av hvordan vi arbeider med kvalitet i utdanningene. Informasjonen skal være nøyaktig, oppdatert og lett tilgjengelig. Dette gjelder også informasjonen om hvordan håndboken utvikles og vedlikeholdes, som er det denne siden handler om.

Roller og ansvar

Våre interne arbeidsgrupper har fastsatt at en klar oversikt over roller og ansvar i arbeidet med kvalitet står sentralt. UiS benytter en rolle/ansvarsmatrise til dette. I standardversjonen1 inngår de fem rollene ansvarlig, godkjennende, ytende/utøvende, konsultert og informert2. I arbeidet med utvikling og vedlikehold av kvalitetshåndboken er disse fem rollene samlet til to overordnede roller:

  • Redaktør: Redaktøren svarer for struktur og innhold på den enkelte side, og avgjør selv om hun/han skal godkjenne alle endringer før de publiseres, eventuelt hvilke endringer hun/han vil overlate til vedlikeholder å vurdere på egenhånd (gjennom delegert godkjennerrolle).
  • Utfører: Dette er personen som har ansvar for det daglige vedlikehold av siden, og er den som normalt bør kontaktes angående struktur eller innhold for den enkelte side. Vedlikeholder har alltid rollen som ytende/utøvende, men kan også ha blitt delegert godkjennerrollen (for alle eller bestemte nettsider/oppslag). Vedlikeholder har også ansvar for å konsultere og/eller informere andre når dette er nødvendig eller påkrevet.

Håndbokens overordnede rolle/ansvarsmatrise er publisert på siden Overordnet rolle/ansvarsmatrise for kvalitetshåndboken.

Struktur og innhold

Ansvarlige redaktører må sikre at strukturen er enkel å benytte for dem som skal bruke håndboken. Dette gjelder både struktur i inndeling, og strukturen som skapes gjennom navigasjonsidene3 og av lenker på innholdssidene.

Redaktørene må sikre at innholdet er lett å gjøre seg bruk av for dem som har behov for informasjon knyttet til arbeid med kvalitetshåndboken, så vel som at forskriftenes krav til innhold oppfylles.

Håndboken benytter kjernemodellen for universell utforming av nettsider. Denne modellen skiller mellom navigasjonselementer og innholdselementer, og skiller mellom kjerneinnhold og annet innhold. Det er navigasjonselementene som til sammen utgjør håndbokens struktur, og sidene med kjerneinnhold som til sammen utgjør håndbokens innhold.

Alle sider i håndboken skal ha med informasjon nederst om hvem som er sidens redaktør samt hvem som kan kontaktes angående den aktuelle siden.

Innholdsproduksjon

Ansvarlig redaktør har ansvaret for å se til at innholdet har det omfang og den kvalitet som kreves. Dette gjelder både tilsynsforskriftens krav om nøyaktig, oppdatert og lett tilgjengelig informasjon, men også øvrige relevante krav i studiekvalitetsforskriften og studietilsynsforskriften.  

Corepublish er universitetets nåværende standard publiseringsplattform, og er dermed den som skal benyttes for å utarbeide og vedlikeholde håndbokens nettsider. Dette er en plattform som ikke er rik på funksjonalitet. Det kan påregnes at plattformen før eller siden blir videreutviklet eller erstattet, slik at det er viktig at håndboken og innholdet utvikles slik at det enkelt kan flyttes til andre plattformer. Det beste er om innholdet gis en plattformuavhengig utforming.

 

1 Standard rolle/ansvarsmatrise som anbefalt av Dfø og Difi (Dfø er Direktoratet for økonomistyring, som fra 1. januar 2016 forvalter kravene til etatsstyring i statlig regelverk etter delegert fullmakt fra Finansdepartementet. Les mer på dfo.no. Difi er Direktoratet for forvaltning og IKT, og gir rammer, retningslinjer og veiledning for digital organisering i offentlig sektor. Les mer på www.difi.no).

2 Denne matrisen kalles ofte AGYKI-matrise, etter de fem rollene som inngår. Engelsk: RASCI (eller RACI); Responsible, Authorising, Supportive, Consulted, Informed.

3 Navigasjonssider er slike som har lenker til andre sider som eneste eller dominerende innhold. 

 

«Jeg tror nok denne siden kan forbedres litt, ja.»  (Åpner skjema for tilbakemeldinger og forbedringsforslag. Du må være på kampusnett for å benytte tjenesten.)

.

Redaktør: Utdanningsdirektøren      Vedlikehold: Kvalitetskontoret


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (17.10.2016)

Skriv ut artikkel print symbol