2.3: Om studieakkreditering


Akkreditering er en prosess som undersøker om et studietilbud har rett nivå for å inngå som et tilbud innenfor høyere utdanning. Kun studietilbud som er gode nok, blir akkreditert.

I det enkelte land er det landets nasjonale akkrediteringssystemer som gjelder. I Europa er det allikevel slik at alle landene som deltar i det europeiske høyere utdanningsområdet (EHEA) har forpliktet seg til å sikre at landets akkrediteringssystem er i samsvar med er de felles europeiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring i høyere utdanning som ble vedtatt på ministermøtet i Jerevan i 2015.

Til tross for felles eurpeiske standarder og retningslinjer er det store forskjeller mellom akkrediteringssystemene i de europeiske landene. Men akkrediteringssystemene innenfor EHEA er allikevel mye mer enhetlige enn hva som er tilfellet på global basis. FN gir retningslinjer for akkreditering, men disse er ikke bindende, og mange land har akkrediteringssystemer med store avvik fra disse.

Hvem som kan akkreditere

Innenfor EHEA (og dermed også i Norge) er det slik at det organ som skal akkreditere studietilbud i høyere utdanning, selv må være akkreditert for å kunne gjøre denne oppgaven. Det enkelte lands lover og forskrifter avgjør hvilke organ som kan akkreditere. I Norge er det NOKUT samt den enkelte institusjon som er de eneste godkjente akkrediteringsorgan1. Det finnes i tillegg en rekke aktører som tilbyr ikke-godkjente akkrediteringer, men slike akkrediteringer er uten betydning for om et studium skal kunne tilbys som del av høyere utdanning. 

Ved Universitetet i Stavanger er det Utdanningsutvalget som utgjør det godkjente akkrediteringsorgan for studier over 60 studiepoeng. For studier til og med 60 studiepoeng er det dekan selv som utgjør akkrediteringsorganet.

 

 


1)  Slik det framgår av universitets- og høyskoleloven og av studiekvalitetsforskriften.


«Jeg tror nok denne siden kan forbedres litt, ja.»  (Åpner skjema for tilbakemeldinger og forbedringsforslag. Du må være på kampusnett for å benytte tjenesten.)

Redaktør: Utdanningsdirektøren     Vedlikehold: Kvalitetskontoret

 


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (29.07.2016)

Skriv ut artikkel print symbol