1.1: Roller og ansvar i kvalitetsarbeidet


Hvem har ansvar for hva i arbeidet med kvalitet?

Fundamentet for arbeidet med sikring og utvikling av kvalitet innenfor hele det europeiske høyere utdanningsområdet (der også Norge er medlem) er de europeiske standardene og retningslinjene for kvalitet i høyere utdanning. De gjeldende standardene og retningslinjene ble vedtatt i mai 2015 (ESG 2015).

I ESG deles rollene inn i tre nivåer: Institusjonsnivå, nasjonalt nivå, og europeisk nivå. Hver av disse har fått sin hoveddel i standarden.

På nasjonalt nivå er det ministeriet som har rollen som ansvarlig for at landet etterlever standardene og retningslinjene gjennom at lover og forskrifter følger opp ESG, og at nasjonale organ følger opp at institusjonene arbeider i tråd med ESG og de nasjonale lover og forskrifter. I Norge er det Kunnskapsdepartementet og NOKUT som ingår i denne rollen, og som ivaretar hver sine deler av ansvaret.

Universitetet i Stavanger er et statlig forvaltningsorgan. Dermed vil en rekke lover, forskrifter og retningslinjer ha innvirkning på hvilket arbeid som skal gjøres, men ikke minst på hvordan dette arbeidet skal gjøres og organiseres. En viktig rolle i dette innehas av Direktoratet for økonomistyring (DFØ), som er statens ekspertorgan innenfor statlig styring. En annen viktig rolle innehas av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), som har som oppdrag å utvikle og fornye offentlig sektor, med statsforvaltningen som primær målgruppe.

På institusjonsnivå er det styret som innehar rollen med det overordnede ansvar. Deler av ansvaret kan delegeres til andre roller, i tråd med den styringsordning den enkelte institusjon har valgt. Universitetet i Stavanger benytter i dag tolederordningen, men styret har vedtatt (jmf protokoll for sak US 52/16) at universitetet skal innføre enlederordningen. 

 


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (14.11.2016)

Skriv ut artikkel print symbol