Midler til læringsmiljø-fremmende tiltak 2016 - utlysing


Læringsmiljøutvalget har siden 2007 utlyst midler til prosjekter som har til hensikt å fremme et bedre læringsmiljø ved Universitetet i Stavanger. Midlene har vært stilt til rådighet av utdanningsdirektøren. Læringsmiljøutvalget ba (sak LU 05/16) utdanningsdirektøren om at det også i 2016 skulle lyses ut midler til læringsmiljøfremmende tiltak ved UiS, med fokus på den digitale utviklingen og universell utforming av studienes omgivelser og innhold. Utvalget ba om at tiltak med virkning ut over tildelingsperioden ble tatt med blant kriteriene.

Utdanningsdirektøren har satt av inntil kr. 300.000,- til finansiering av prosjekter eller tiltak som skal bidra til å fremme læringsmiljøet for studentene ved Universitetet i Stavanger i 2016. Slike midler har blitt lyst ut årlig gjennom læringsmiljøutvalget. Målsettingen er å bidra til å skape et bedre og mer aktivt læringsmiljø.

Læringsmiljøutvalget diskuterte i sitt møte i februar (sak LU 05/16) metode, utlysningsstrategi og kriterier knyttet til disse midlene. Utvalget ønsket å videreføre strategien fra fjoråret, samt at det også burde vektlegges i hvilken grad foreslåtte tiltak ville ha virkning også ut over tildelingsperioden.

LU gjorde følgene vedtak i sak LU 05/16: «Læringsmiljøutvalget ber utdanningsdirektøren om at det også i 2016 lyses ut midler til læringsmiljøfremmende tiltak ved UiS, med fokus på den digitale utviklingen og universell utforming av studienes omgivelser og innhold. LU ber om at utdanningsdirektøren ved utformingen av kriteriene for tildeling i 2016 tar hensyn til de råd utvalget fremmet under behandlingen av saken».

På bakgrunn av dette vedtaket har man lagt følgende kriterier til grunn for å kunne søke midler til læringsmiljøfremmende tiltak 2016:

Midler kan tildeles prosjekter eller tiltak som legger til rette for studenters læring, faglig og pedagogisk, innenfor rammen av ett eller flere av følgende kriterier:

  • At prosjektet/tiltaket forbedrer læringsmiljøet ut over de grunnleggende krav som stilles. (De grunnleggende krav må innfris uten gjennom tilførsel av denne type særskilte tiltaksmidler.)

  • At prosjektets/tiltakets positive virkning sikres også ut over tildelingsperioden.

  • At prosjektet/tiltaket er tverrgående og universelt utformet. 

  • At prosjektet/tiltaket gjør det enklere for studentene å oppnå slik oppfølging og veiledning den enkelte har behov for. Herunder prosjekter/tiltak som gjør det enklere for studentene å følge opp seg selv, enkeltvis og/eller i grupper.

  • At prosjektet/tiltaket er særlig innrettet på å forbedre det digitale læringsmiljøet.

  • At prosjektet/tiltaket legger forholdene til rette for at studentene kan realisere sine kunnskaps-, ferdighets- og generelle kompetansemål.

Tildeling til enkelttiltak kan ikke overstige kr. 75.000, og tiltakene må ikke forutsette ytterligere tildelinger for å oppnå resultatene som beskrives. Dersom det samlede omsøkte beløp overskrider beløpet som utlyses, prioriteres tiltakene etter hvor mange av kriteriene som oppfylles og hvor godt de oppfylles. Søknadene må inneholde informasjon om hvordan reduksjon i tildeling innvirker på tiltaksgjennomføringen og resultatene. Læringsmiljøutvalget fungerer som innstillende organ for tildeling av midlene.

Prosessen er fra 1.1.2016 nettbasert, og både utlysing, søknader om midler, kommunisering av tildelinger, og rapportering skjer gjennom læringsmiljøutvalgets nettsider. Tildelingene kommuniseres også gjennom universitetets arkivsystem (p360).

Utdanningsdirektøren mener tildeling av midler til læringsmiljøfremmende tiltak etter søknad vil kunne stimulere til økt innsats for videreutvikling av læringsmiljøet ved universitetet. Alle fagmiljøer, samt alle enkeltpersoner i teknisk-administrative stillinger eller vitenskapelige stillinger som jobber for et bedre læringsmiljø for studentene ved UiS kan søke midlene.

Frist for å søke var 1. mai 2016.

Søknadene legges frem for læringsmiljøutvalget etter fristens utløp. Læringsmiljøutvalget vedtar tildeling i samsvar med kriteriene. Utdanningsdirektøren vil tildele midler innen 1.6.2016. Tiltak som tildeles midler vil få opprettet internprosjektnummer. Midlene vil bli overført til internprosjektet i tråd med forbruket, fram til 1.6.2017.

Mottakere av midler skal informere om sine prosjekter/tiltak, eksempelvis i form av presentasjoner/formidling på faglige arrangementer. Det skal innen 1. mai 2017 avgis en kort nettbasert rapport der framdriften, disponeringen av midlene, og resultatene så langt beskrives.

 

Utlysingen er godkjent av utdanningsdirektøren 8.3.2016 og av utvalgets leder 8.3.2016.

Arkiv: p360-sak 16/01713

 


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (10.05.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
Læringsmiljøfremmende tiltak 2016

Frist for å søke var 1. mai 2016. Det kom i år inn 17 søknader, og uvalget vedtok 24.5.2016 å tildele 7 av søknadene midler.