Mandat for prosjektgruppen - fra styresak 110/15 Organisasjonsutvikling ved UiS


I forbindelse med styresak 89/15 oppnevnte universitetsdirektøren følgende prosjektgruppe:

Prosjektet vil ledes av forskningssjef ved IRIS Samfunn, Kjersti Melberg, som er engasjert til oppdraget.

For øvrig vil prosjektgruppen bestå av 

 • seniorrådgiver Tore Bjørn Hatleskog (HR-avdelingen
 • fagleder Martin Tjelta (Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring)
 • fakultetsdirektør Gro Sokn (TN)
 • professor Torvald Øgaard (SV)
 • professor Gunnar Nerheim (HF)
 • seniorrådgiver Hege M Skjelbred-Knudsen (Strategi- og kommunikasjonsavdelingen).

Prosjektarbeider starter opp snarest, og prosjektgruppen ved prosjektleder initierer arbeidet, fordeler arbeidsoppgaver og utpeker eventuelle undergrupper.

Mandat
Prosjektgruppen får følgende mandat:

 • Prosjektgruppen ved prosjekt har ansvar for å utarbeide tilstrekkelig grunnlag for beslutninger knyttet til forestående omorganisering ved Universitetet i Stavanger.
 • Prosjektgruppen skal sørge forankring hos ledelsen ved UiS og rektormøtet, samt tilstrekkelig kommunikasjon og involvering av organisasjonen.
 • Prosjektgruppen skaI utarbeide grunnlag for relevante styresaker.
 • I fase 1 - til primo desember 2015 skal prosjektgruppen utarbeide grunnlag for sak for behandling i styremøte 3. desember 2015, med konkret plan for hvilke organisatoriske grep som bør/kan tas, og hvilken prosess som bør legges til grunn for det videre organisasjonsutviklingsarbeidet.
 • Gruppen ska I sette opp en prioritert tidsplan for det videre arbeidet, ut fra en vurdering av hva som ma være pa plass innen punktet for implementering (tentativt satt til 1.1.17 eller 1.8.2017).
 • Basert pa diskusjonene i styremøtet 3. desember 2015, skaI prosjektgruppen planlegge og gjennomføre de nødvendige tilleggsutredninger og analyser i fase 2.
 • Prosjektgruppen skaI videre identifisere behov for eventuelle utredningsgrupper.
 • I fase 2 (fra primo desember 2015 til juni 2016) skal prosjektgruppen levere en vurdering av, og komme med forslag til, organisering av respektive faglige og administrative funksjoner ved Universitetet med hensyn til organisering, fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver, samt forslag til organisasjonsstruktur.

Som grunnlag for forslag til ulike organisatoriske løsninger for Universitetet skaI prosjektgruppen gjøre analyser og vurderinger langs følgende problemstillinger og dimensjoner:

 • Mal for organisasjonsendring, ut fra kvalitet og strategioppfølging
 • Effektivisering av administrativ organisering
 • Valgt eller tilsatt rektor?
 • Antall fakultet? Hvilke fakultet? Størrelse på fakultet?
 • Styrer pa alle nivå, eller bare ett eller to? (med støtte fra ekstern evaluering)
 • To eller tre forvaltningsnivå?
 • Disiplin mot utdanning
 • Styrker og svakheter ved matriseorganisering
 • Nivåorganisering ( bach - master- phd)
 • Fagsamling versus kultursamling

 

Stavanger, 3. november 2015
John B. Møst
universitetsdirektør

 


Sist oppdatert av Elin Nyberg (17.12.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Masterplan

Masterplanen synliggjør status for de ulike delprosjektene i OU-prosessen.

Status pr 17.11.2017

Status pr 6.10.2017

Status pr 1.10.2017