Sentrale dokumenter i ph.d.-utdanningen


Her finner du sentrale dokumenter (avtaler, veiledende maler, skjema og sjekklister) som du vil trenge eller som kommer til nytte i ulike faser av doktorgradsutdanningen.

Søknad om opptak på ph.d.-program

I forbindelse med at du forbereder søknad om opptak på ett av våre ph.d.-programmer, skal du foreslå og beskrive et forskningsprosjekt. I søknaden om opptak legges det ved en ph.d.-prosjektbeskrivelse. En ph.d.-prosjektbeskrivelse skal gjøre rede for hvordan det planlagte forskningprosjektet skal la seg gjennomføre. Da kan du ha nytte av denne veiledende malen for en ph.d.-prosjektbeskrivelse:

Veiledende mal for prosjektbeskrivelse/Indicative research proposal - template (norsk/english)

Etter opptak på ph.d.-program

Etter at søknad om opptak på ph.d.-program er innvilget, skal doktorgradskandidat, veiledere og enhetsleder signere en avtale om opptaket og den perioden ph.d.-utdanningen varer:

Avtale ved opptak til ph.d.-utdanning (del A, B og C) (norsk)
Agreement on admission to the PhD - programme (part A, B and C) (english)

Sammen med brev om at opptak på ph.d.-program er innvilget, får doktorgradskandidaten en veiledende mal for revidert ph.d.-plan. Den skal være til hjelp i fobindelse med videreutvikling av prosjektbeskrivelsen og planlegging av de øvrige elementene i ph.d.-utdanningen (ph.d. opplæringsdelen, utenlandsopphold, underveisseminarer, formidlingsaktiviteter etc.). Alle som innvilges opptak på våre ph.d.-programmer skal levere en revidert plan for ph.d.-utdanningen innen en nærmere angitt frist: 

Veiledende mal for revidert ph.d.-plan (norsk)

Midtveisevaluering (tidligere 50%- og 90%-seminarer)

I tillegg til at doktorgradskandidatene tar ulike doktorgradskurs i opplæringsdelen av utdanningen, har doktorgradsutdanningene ved Universitetet i Stavanger minimum én obligatorisk vurderingssituasjon før disputas, Fra 1.1.2017 arrangeres midtveisevaluering i ph.d.-kandidatens 3. eller 4. semester (ved treårig stipend). Her finner du informasjon om kvalitetssikring ved oppstart av ph.d.-utdanningen og retningslinjer for gjennomføring av midtveisevaluering:

Vurdering av kvalitet og framdrift gjennom ph.d.-utdanningen inkl. midtveisevaluering (norsk)

Assessment of quality and progress of PhD projects (english)

Fullført opplæringsdel (ph.d.-kurs og formidlingsaktiviteter)

Når du og din(e) veileder(e) er enige om at opplæringsdelen av ph.d.-utdanningen din er fullført, skal du søke doktorgradsutvalget om å få den godkjent. Da er dette skjemaet til god hjelp:

Søknad om godkjenning av opplæringsdel

Veiledende standard for ph.d.-avhandlinger ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Dokument om format, omfang og kvalitet.

Medforfatterskap

Doktorgradskandidater som skriver artikler og som planlegger å levere en artikkelbasert ph.d.-avhandling, må huske at det skal skrives medforfattererklæringer for alle artikler de ikke er aleneforfattere på. Medforfattererklæringene skal beskrive både ph.d.-kandidatens og medforfatternes innsats i hver enkelt artikkel og sendes til bedømmelseskomiteen som skal vurdere avhandlingen for graden ph.d. Her finner du skjemaet for medforfattererklæring som benyttes ved Det humanistiske fakultet:

Skjema for medforfattererklæring (norsk)

Co-author statement (english)

Når avhandlingen er ferdig skrevet

Når ph.d.-kandidaten er klar for å levere avhandlingen til bedømmelse, er det viktig at veileder og ph.d.-kandidat varlser ph.d.-administrasjonen om at innlevering er nært forestående. Avhandlingen leveres sammen med en søknad om å få den bedømt for graden philosophiae doctor (ph.d.), og det skal følge noen vedlegg. Søknaden fylles ut på et enkelt skjema, som også gir veiledning om hvilke vedlegg du må huske på:

Søknad om å få avhandling bedømt

I forbindelse med at fagmiljøet/enhetsleder forbereder et begrunent forslag til hvem som bør sitte i bedømmelseskomite for en ferdig avhandling, er det utarbeldet en sjekkliste som skal bidra til at man unngår habilitetsproblemer. Denne lista er også til hjelp for doktorgradsutvalget når bedømmelseskomiteen skal oppevnes:  

Sjekkliste ved oppnevning av bedømmelseskomite (norsk)

Alle medlemmene i bedømmelseskomiteen skal fylle ut og signere en habilitetserklæring. Det bør gjøres i forkant av oppnevning:

Declaration of impartiality (english)

Kriterier for bedømmelse av ph.d.-avhandlinger

Fakultetet har utarbeidet veiledende dokumenter som sendes til bedømmelseskomiteen for en ph.d.-avhandling:

Veiledende kriterier for bedømmelse av en ph.d.-avhandling (sjekkliste, norsk)

Criteria for assessing a PhD (checklist, english)

Skjema ved bedømmelse av en ph.d.-avhandling (norsk)

Form when assessing a PhD (english)

Disputas

Det kan være betryggende å kjenne til prosedyren for disputasens gang, både ved å være tilstede under andre disputaser enn din egen, men også ved å sette seg inn i dokumentet som beskriver disputasforløpet ved Det humanistiske fakultet:

Prosedyre for disputasens gang (norsk)

Public defense procedure (english) 

 

 

 

 

 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (22.02.2018)

Skriv ut artikkel print symbol