Strategier for å forbedre læringen til minoritetsspråklige studenter(Denne artikkelen kan også leses i PDF-format)

Hensikten med dette dokumentet er å oppmuntre forelesere til å bruke ulike strategier og tilnærminger som er blitt utviklet av forskere innen fagområdet internasjonale studenters læring i vestlig, høyere utdanning. Noen viktige områder som blir diskuterte i detalj:

 • gjøre forelesninger tilgjengelige
 • oppfordre til å delta i små grupper
 • utvikle studentenes evne til å tenke kritisk
 • forklare vurderingsforventninger
 • plagiering
   

Gjøre forelesninger tilgjengelige

Forståelse av forelesningsinnholdet kan være vanskelig for minoritetsspråkelige studenter. Her er noen strategier som kan brukes i utformingen og gjennomføringen av foredraget, som kan hjelpe forelesere med å gjøre konvensjonelle forelesninger mer tilgjengelige.

 

 • Lag disposisjon for hovedinnholdet i foredraget og koble til andre emner som dekkes i emnefeltet. Marker nøkkelspørsmål eller problemer som vil bli tatt opp under forelesningen. Konseptkart er nyttig da de gir en visuell fremstilling av innholdet og hvordan det relaterer seg til andre områder i kurset.
   
 • Det er lettere for studenten å forstå hva som blir sagt hvis foreleser står vendt mot salen når de snakker. (Å se munnbevegelser hjelper forståelsen.)
   
 • Gi et sammendrag av de viktigste punktene som dekkes av forelesningen, for å hjelpe studentene til å følge forelesningen og gjøre det enklere å ta notater. Dette bør legges på nettet, slik at studentene kan laste dette ned og supplere PowerPoint-presentasjoner som ellers gjøres tilgjengelige.
   
 • Forklar enhver relevant bakgrunnsinformasjon som kan hjelpe studentene med å forstå nøkkelbegreper.
   
 • Definer eventuelle nye eller ukjente ord og begreper, og gi muligheter for ytterligere forklaringer. Hvis slang, sjargong og kulturelt bestemt humor brukes i forelesningen, forklar meningen for studenter som ikke forstår dette eller ikke bruker det i det hele tatt. Dette er viktig med førsteårs studenter, etter tredje året bør dette være et mindre problem.
   
 • Oppsummer viktig informasjon på bestemte tidspunkter gjennom forelesningen.
   
 • La studentene få lov til å ta opp forelesningene slik at de kan lytte til dem igjen. Dette vil hjelpe studentene til å avklare punkter som de kanskje ikke har forstått.
   
 • Avslutt forelesningen med å oppsummere de viktigste punktene.
   
 • Bruk prinsipper fra universell utforming i undervisningen. Se universell.no for mer informasjon.


Skape muligheter for deltakelse i små grupper

Minoritetsspråkelige studenter kan nøle med å delta i gruppediskusjoner. Dette er ikke nødvendigvis fordi dette er en læringsstil de ikke foretrekker. Studentene sier ofte at de ønsker å delta, men mangler mot til å gjøre det. Dette kan delvis skyldes deres mangel på kjennskap til hvordan de kan bidra til faglige diskusjoner, eller deres mangel på norske språkferdigheter. Å bidra til diskusjoner kan oppleves som risikabelt hvis studentene ikke er komfortable med det norske språket eller med kulturelle konvensjoner for å bryte inn i en samtale. Forelesere kan opprette "sikre" læringsmiljøer hvor studentene føler at de kan bidra til diskusjoner. Følgende strategier kan hjelpe:

 

Forberedelse til diskusjon i små grupper:

 • Det kan ta tid før minoritetsspråkelige studenter forstår spørsmålet og i tillegg kan de bruke mye tid på å forberede et svar. En strategi som kan brukes, er å be studentene om å forberede enkelte svar til neste forelesning eller seminar. Forbered viktige spørsmål til materialet slik at studentene kan forberede sine svar før undervisningen. Dette vil gi dem større tillit til å bidra noe til en diskusjon.
   
 • Det er viktig å gjøre det klart for minoritetsspråkelige studenter hva slags deltakelse som ventes av dem og hva deltakelse faktisk betyr.
   
 • Skap en undervisningsatmosfære tidlig i semesteret hvor studentene har mulighet til å innvirke på hverandre. Organiser gruppeoppgaver slik at minoritetsspråkelige og norske studenter av og til er gruppert sammen.
   

Oppmuntre til bidrag i klassen

 • Vi vet at en måte å øke deltakelsen på er å huske studentenes navn og invitere dem til å snakke.Dette kan være en vellykket strategi hvis foreleser allerede har etablert et trygt miljø, og hvisminoritetsspråkelige studenter føler at gruppen verdsetter deres bidrag.
   
 • Oppsummer kort diskusjonen med jevne mellomrom for å synliggjøre viktige og nyttige punkter.
   

Hjelp studentene til å utvikle kritiske tenkeferdigheter

Studentenes norskspråklige evner vil påvirke deres lesing, forståelse, tolkning og vurdering av materiale, både skriftlig og muntlig.

Undervisning i kritiske tenkeferdigheter kan være nyttige for å hjelpe studentene til å utvikle læringsstrategier der plagiering unngås. Klasseromsaktiviteter med diskusjoner som krever kritiske tenkeferdigheter gir muligheter for læring som lar studentene utvikle sine ferdigheter. Tilbakemelding kan hjelpe studentene med å utvikle kritiske tenkeferdigheter.

 • Forklar og demonstrer hvilke kritiske tenkeferdigheter som kreves i din disiplin. Ulike disipliner definerer det på litt forskjellige måter.
   
 • Leseprosessen kan være vanskelig for studentene som har norsk som andre eller tredje språk. Det kan være nyttig å fremheve de viktigste tekstene til kurset.
   
 • Når det gjelder obligatorisk lesning, tilby studentene spørsmål for å lede deres lesing av teksten. For eksempel, beskriv, definer, forklar, analyser, osv. Dette vil hjelpe studentene til å tenke utover den bokstavelige forståelse og utvikle sine ferdigheter som strategiske og kritiske lesere.
   
 • Utvikle studentenes kritiske tenkeferdigheter gjennom diskusjoner. Spørsmål som "I hvilke situasjoner vil dette…? " "Kan du tenke deg noen situasjon der dette ikke vil gjelde? " "Hvordan fungerer dette sammenlignet med andre teorier / konsepter vi har diskutert?"

Å forklare vurderingsforventninger

Vurderingen kan være et av de viktigste områdene hvor minoritetsspåkelige studenter trenger veiledning. Vi må forklare vurderingskriterier og våre forventninger, i tillegg til å tilby konstruktive tilbakemeldinger til studentene.Tilbakemeldinger er spesielt viktig for minoritetsspråkelige studenter.
 

 • Gi studentene en kopi av vurderingskriteriene og forklar hvordan karakterene vil bli tildelt. Dette gir studentene en klarere forståelse av hva som kreves og tydeliggjør forventninger.
   
 • Hvis språket blir vurdert, må det gå frem av kriteriene hvilke aspekter ved det norske språket som blir vurdert og karakterene avsatt til dette.
   
 • Gi en oversikt av kravene til eksamen og vis eksempler på hva slags svar som forventes.
   
 • Hvis det er mulig, varier oppgavetypen som blir brukt, for å dekke forskjellige læringsstiler.
   
 • Vurderingsoppgaver tidlig i semesteret kan bidra til å identifisere studenter som trenger ekstrahjelp med sin skriftlige norsk.
   
 • Planlegg læringsaktiviteter som forbereder studentene på å svare på vurderingsoppgaver. Dette er nyttig for alle studenter.
   
 • Prøv å unngå tilbakemeldinger som "dette er ikke logisk" eller "Dette er forvirrende", slike kommentarer gir ikke råd om hvordan studentene kan forbedre karakterene.
   
 • Tilby muntlige tilbakemeldinger til studentene i klassen etter at oppgavene har blitt levert, med fokus på de viktigste problemene som oppsto fra vurdering, og identifiser hva studentene kan gjøre for å forbedre resultatene i påfølgende vurderinger for faget.
   
 • Involver Learning Support Centre (LSS) hvis studentene har vanskeligheter.

Plagiering

Misforståelser om plagiering kan oppstå for minoritetsspråkelige studenter på grunn av kulturelle og språklige problemer. Studentene må vite hva som utgjør plagiering. For minoritetsspråkelige studenter kan plagiering være en interkulturell sak. De kan komme fra en kultur der skriving involverer å gjenta kollektiv visdom, og i denne situasjonen er det lite behov for å erkjenne informasjonskildene. Plagiering kan også være et språkproblem. Selv om studentene vet hva plagiering er, er det mulig at de mangler språkkunnskapene som kreves for å lese tekst, trekke ut relevante poeng og deretter omformulere med egne ord slik at de kan unngå plagiering. 
 
LSS og biblioteket kan hjelpe studenter som har vansker på dette området.

Referanser:

Biggs, J. (2003). Teaching for Quality Learning at University. Berkshire: Open University Press.

Ryan, J. (2005). Improving teaching and learning practices for international students: implications for curriculum, pedagogy and assessment. In: J. Carroll & J. Ryan (Eds.), Teaching International Students: Improving Learning for All  New York: Routledge.

University Planning Office. (2005). Survey of final year international students on their experience of the University of Melbourne. Melbourne: University of Melbourne (http:/www.upo.unimelb.edu.au/upo_EC_Home.html)


Sist oppdatert av John David Didriksen (01.09.2009)

Skriv ut artikkel print symbol