Referat fra møte 21.09.07


Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene 21.09.07
Dato: 21.09.07
Tid: kl. 9.00
Sted: Møterom A-214


Til stede:

Fra tjenestemannsorganisasjonene:
Leith Symington Forskerforbundet (FF)
Magne Rogne Norsk tjenestemannslag (NTL)
Astrid Engelsgjerd Parat
Gaute Auestad Utdanningsforbundet (UF)

Fra arbeidsgiver:
Tor Hauken dekan
Odd Folke Topland fakultetsdirektør
Olav Kylland referentSak 18/07 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

Ingen merknader.

Sak 19/07 Drøftingssak: Oppretting av stilling som førsteamanuensis i romanske studier, tilsetting av Alexandre Dessingue

Dekan redegjorde for saken.

NTL: Mener at evt. ledighet i franskstilling må avklares først. Dessingué må gå inn i denne dersom den blir ledig. Ny stilling i spansk må lyses ut. Ønsker å sikre Dessingué fast tilsetting, men innser at han med fortrinnsrett ikke er sikret dersom det ikke er ledig stilling.

Fakultetsdirektøren: Det vil ikke være mulig å utvide undervisningstilbudet i spansk kommende studieår. Det er imidlertid nødvendig å sikre at fakultetet har nødvendig undervisningskompetanse på spansk.

UFB: Støtter fremlagte forslag. Men dette må ikke være en bakvei for å redusere fransk.

FF: Støtter fremlagte forslag.

NTL: Endrer sitt syn slik at fremlagte forslag støttes.

Parat: Støtter fremlagte forslag.


Sak 20/07 Drøftingssak: Omgjøring av stilling ved IKS fra 1.konsulent til kontorsjef

Fakultetsdirektøren orienterte om saken.

Parat: Kontorsjeffunksjonen bør lyses ut internt.

NTL: Er i mot fremlagte forslag. Mener at kontorsjeffunksjonen må lyses ut, helst på institusjonen, men minst på fakultetet. Primært er NTL i mot å opprette kontorsjeffunksjonen. Dersom en utlysing fører til behov for å opprette ny stilling så kan ikke stillingen opprettes. Man bør vente til OU-prosessen har kommet noe lengre.

FF: Stillingen skal lyses ut. Dette vil gi legitimitet. Uheldig med direkte omgjøring. Dette vil skape presedens.

UFB: Har forståelse for at det er behov for å styrke administrasjonen på instituttene, men organisasjonen må sees under ett. Dersom det skal opprettes funksjon som dette bør den lyses ut.

NTL: viser til at det gjennomført mange kutt i fht. forskning og undervisning. Evt. fremtidig reduksjon må også belastes administrasjonen.

Generelt støtter organisasjonene ordningen med kontorsjef på instituttene. NTL understreket at utgiftene til administrasjonen ikke må økes.


Sak 21/07 Informasjonssak: Innsparingstiltak ved fakultetet

Dekan orienterte om den økonomiske situasjonen. Det kalles inn til nytt møte med organisasjonene om budsjettet tirsdag 2. oktober kl. 14.30.


Sak 22/07 Informasjonssak: Seniorpolitisk handlingsplan

Fakultetsdirektøren orienterte. Fakultetet legger opp til at arbeidet med seniorpolitisk handlingsplan blir lagt på institusjonsnivå. Organisasjonene støttet dette.


Evt.
Dekan minnet om at organisasjonene er bedt om å sende inn medlemsliste og opplysninger om plasstillitsvalgte/funksjonsperiode. De som ikke har sendt inn dette må gjøre det umiddelbart, eller kan de ikke kalles inn til møtene.

Sist oppdatert av Olav Kylland (17.04.2008)

Skriv ut artikkel print symbol