Referat fra møte 30.10.07


Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene 30.10.2007

Dato: 30.10.2007
Tid: 14.30
Sted: Møterom HLA-214

Til stede:

Fra tjenestemannsorganisasjonene:
Leith Symington Forskerforbundet (FF)
Anders M. Andersen Norsk tjenestemannslag (NTL)
Astrid Engelsgjerd Parat
Gaute Auestad Utdanningsforbundet (UF)

Fra arbeidsgiver:
Tor Hauken dekan
Odd Folke Topland fakultetsdirektør
Synnnøva Drange økonomimedarbeider
Olav Kylland referent


Sak 23/07 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
Ingen merknader.


Sak 24/07 Godkjenning av referat fra møte den 2.10.2007
NTL påpekte at varamann ikke hadde fått møteinnkallingen. Ellers ingen merknader.


Sak 25/07 Omgjøring av studiekoordinatorstilling ved IKS. Drøftingssak
Olav Kylland orienterte om saken.
FF påpekte at en omgjøring av stillingen får stor betydning for den som berøres. FF ønsker primært en delt stilling med 50 % studiekoordinator og 50 % fagstilling. FF ønsker en utredning av studiekoordinatorfunksjonene og ber om at det vurderes å innplassere stillingene som studieleder.

NTL påpekte at forslaget innebærer at to 50 % fagstillinger faller vekk.

Fakultetsdirektøren opplyste at saken vil bli vurdert på nytt.

UF støttet dette.


Sak 26/07 Godkjenning av referat fra møter den 15.06.07 og 19.06.07.
FF viste til at det var enighet om 5 av 8 kulepunkt i skriv som ble utdelt i møtet den 19.6.
NTL mener referatet er mangelfullt og feil. Mener listen som ble fremlagt i møtet skal være med i referatet. Organisasjonene fastholder sine synspunkt selv om arbeidsgiver ikke vedstår enighet om de aktuelle punktene.
NTL la frem eget forslag til referat fra møtene.

Dekan viste til at det på møtet den 19.6 ikke var en felles forståelse for at opptakstallene skal være grunnlag for ressursberegningen. Dette bekreftes av protokollmerknaden fra NTL som ble lagt frem i dette møtet.
Dekan viste til at han i skriv av 29.06.2007 har fattet vedtak angående omstillingsprosjektet.

Arbeidsgiver bad om et særmøte.
Etter særmøtet foreslo dekan at arbeidsgiver setter opp nytt referat som behandles på neste møte.
Dekan viste til at retningslinjene for inneværende studieår er fastlagt og oppfordret partene til å rette fokus mot ressursfordelingen for kommende studieår.


Eventuelt

Budsjett for 2008
NTL gav uttrykk for at de ansattes organisasjoner ikke har deltatt i budsjettprosessen slik som forutsatt i hovedavtalen. Dekan gav en orientering om budsjettprosessen og viste til at budsjettsaken ble drøftet med organisasjonene på møtet den 2.10, der NTL ikke var til stede. Det ble også delt ut et orienteringsskriv på dette møtet.

Omorganisering
NTL spurte om det er planer om å omorganisere IKS. Dekan avkreftet dette.Sist oppdatert av Olav Kylland (16.04.2008)

Skriv ut artikkel print symbol