Referat fra møte 22.2.08


Dato: 22.2.2008
Tid: 12.00
Sted: HLA-214

Til stede:

Fra tjenestemannsorganisasjonene:
Magne Rogne Norsk tjenestemannslag (NTL)
Astrid Engelsgjerd Parat
Gaute Auestad Utdanningsforbundet (UF)

Fra arbeidsgiver:
Tor Hauken dekan
Odd Folke Topland fakultetsdirektør
Synnnøva Drange økonomimedarbeider
Inger Erevik Pedersen økonomimedarbeider
Olav Kylland referentSak 8/08 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
Ingen merknader

Sak 9/08 Godkjenning av referat fra møte den 29.1.2008
Saken ble utsatt. NTL bemerket at referat bør sendes ut tidligere.

Sak 10/08 Drøfting av tilsettingsprosedyre vedr. ledig stilling som personalkonsulent i fakultetsadministrasjonen.
UF bemerket at evt. interne ikke får anledning til å søke med den foreslåtte prosedyren.
Parat påpekte at stillingen er på en annen plass i organisasjonen.
Ellers var det ingen innvendinger mot å følge den foreslåtte prosedyren.

Sak 11/08 Utlysing av stillinger. Orientering/drøfting

Fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor i KRL: NTL mener stillingen bør innrettes mot filosofi. Saken må sendes tilbake til tilsettingsutvalget for ny behandling. NTL ønsker å være tilstede under behandlingen.
Dekan vil ta opp dette synspunktet med instituttleder.

Fakultetsdirektøren minnet om at den videre prosedyren vil være at arbeidsgiver fatter vedtak og iverksetter dette etter at saken er forlagt instituttleder.

Ingen innvendinger på følgende stillinger:
- Midlertidig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/ universitetslektor i matematikkdidaktikk.
- Midlertidig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/ universitetslektor i forming.
- Fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor i musikk
- Prosjektstillinger som førsteamanuensis/førstelektor i historie

Ytterligere tre stillinger vil bli lyst ut (førsteamanuensis i sang, førsteamanuensis i akkompagnement, førsteamanuensis i engelsk språkvitenskap). Annonsetekstene sendes ut på mail. Organisasjonene gir beskjed dersom de ønsker å drøfte stillingene.

Sak 12/08 Drøfting av sak om tilsetting av kontorsjef for fag- og studiesaker i fakultetsadministrasjonen
Fakultetsdirektøren orienterte.
NTL: Viste til at det er behov for administrative ressurser på instituttnivå. Understreket at for fremtida bør saker som dette tas inn i årsbudsjettet.
UF: Det beste ville være å se saken i forbindelse med OU-prosessen, men går ikke i mot stillingen.
Parat: Personalansvar bør presiseres i annonseteksten.
Ellers var det ikke innvendinger mot å lyse ut stillingen.

Sak 13/08 Orientering om overordnet strategi for UiS
Notat ble utdelt. Videre prosess og involvering av tjenestemannsorganisasjonene må avklares.

Sist oppdatert av Olav Kylland (16.04.2008)

Skriv ut artikkel print symbol