Referat fra møte 29.01.08


Dato: 29.01.08
Tid: 14.30
Sted: HLA-214

Fra tjenestemannsorganisasjonene:
Ellen Marie Thuen Forskerforbundet (FF)
Anders M. Andersen Norsk tjenestemannslag (NTL)
Rolf Ringdahl Norsk tjenestemannslag (NTL), bisitter

Fra arbeidsgiver:
Tor Hauken dekan
Synnnøva Drange økonomimedarbeider
Inger Erevik Pedersen økonomimedarbeider
Olav Kylland referent


1/08 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
Ingen merknader.

2/08 Godkjenning av referat fra møte den 29.01.08
To merknader FF tas inn i referatet. Korrigert referat er vedlagt.

3/08 Møteplan for vårsemesteret 2008
Korrigert møteplan ble delt ut.

4/08 Historieprosjekter ved fakultetet.
Dekan orienterte om pågående prosjekter og organiseringen av disse.

NTL stilte spørsmål om hvordan evt. overskudd disponeres og om prosjektansatte skal utføre undervisning. NTL viste til at det er uheldig dersom prosjektansatte skal påvirke prioriteringer i instituttene. Det ble også reist spørsmål om tilsettingsprosedyrene.

Dekan understreket at oppgaver og økonomi knyttet til prosjektene må holdes avskilt fra ordinær virksomhet. Det tilstrebes at prosjektansatte ikke skal påvirke fagprofil. Ordinære tilsettingsprosedyrer skal følges.

NTL uttrykte at de var fornøyd med redegjørelsen. Saken kan evt. følges opp på et senere møte.

5/08 Regnskap for 2007.
Inger E. Pedersen orienterte.
NTL kommenterte at den økonomiske stramheten hemmer faglig aktivitet. Det er uheldig dersom fakulteter med underskudd blir premiert.

6/08 Budsjett for 2008. Det orienteres i møtet.
Synnøva Drange orienterte.

7/08 Ombygging i Hagbard Lines hus.
Dekan orienterte.

Evt.
NTL viste til at evt. ny stilling i KRL bør innrettes mot filosofi og ikke mot religionsvitenskap.Sist oppdatert av Olav Kylland (16.04.2008)

Skriv ut artikkel print symbol