Samarbeid for innovasjon og god praksis


Erasmus+ åpner for flere ulike samarbeidsformer som skal bidra til å modernisere europeisk høyere utdanning og styrke forbindelser mellom utdanning og arbeidsliv gjennom entreprenørskap og innovative undervisningsformer.

Hva er samarbeidsprosjekter?
Gjennom samarbeidsprosjekter i Erasmus+ kan ansatte ved UiS søke om støtte til å etablere ulike former for prosjekter for å utvikle emner og program både på egen institusjon og hos andre. De ulike undertiltakene har ulikt omfang, ulike kravspesifikasjoner og nedslagsfelt. Det går også an å etablere prosjekter på tvers av sektorer, noe som det i mange tilfeller oppfordres til.

Strategiske partnerskap er en prosjektform som administreres nasjonalt av eksperter oppnevnt av Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU). Prosjektene kan være små eller store og begrenses til høyere utdanning eller være tverrsektorielle. Minimum tre partnere i tre programland må være med, og prosjektet kan ha en varighet på to eller tre år.

Kunnskapsallianser er store prosjekter der målet er å utvikle innovative løsninger for utdanningene som involveres basert på nærkontakt mellom utdanning og arbeidsliv. Prosjektformen krever minst tre land - med minst en høyere utdanningsinstitusjon og en bedrift (enterprise) fra hvert land.

Kapasitetsbygging er store utviklingsprosjekter for å bygge utdanninger og/eller støttetjenester for høyere utdanning i partnerlandene. Minst ett partnerland og minst tre programland må være med.

Fagmiljøer som ønsker å gå i gang med søknader om en av disse prosjektformene bes ta kontakt med sin fakultetskoordinator i Internasjonalt kontor for videre rådgivning og bistand.

 


Sist oppdatert av Hege Rosså (08.09.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Samarbeidsprosjekter

Utlysninger:

Strategiske partnerskap:
Les mer på SIU sine hjemmesider

Kunnskapsallianser:
Ny utlysning i nov 2017

Kapasitetsbygging:
Les mer på SIU sine hjemmesider