Erasmus+ individuell læringsmobilitet


Mobilitet for studenter og ansatte er kjernen i Erasmus+ Key Action 1, og mesteparten av budsjettet brukes på dette hovedtiltaket. Studenter kan reise på utveksling for studier eller praksis, og ansatte kan dra på undervisningsoppdrag eller studiebesøk og annet hos samarbeidspartnere, bedrifter, organisasjoner i og utenfor Europa.

Les mer om undertiltakene:

Utveksling
i Europa
Utveksling
utenfor Europa
Mobilitet i Europa
Erasmus Mundus Joint Master Degrees

Global mobilitet
Erasmus+ Master Student Loan Guarantee

Programland og partnerland
Erasmus+ deler inn deltakerlandene i to hovedkategorier: Programland og Partnerland:

  • Programland er de landene som kan delta fullt i alle aktiviteter i Erasmus+. Disse utgjør de 28 medlemslandene i EU samt Norge, Island, Liechtenstein, Makedonia og Tyrkia
  • Partnerland er resten av verden sortert i en rekke kategorier etter hvilke av EUs utenrikspolitiske finansieringsmekanismer som bidrar til å støtte mobilitetsstipender.NB: Ikke alle land kan delta i alle aktiviteter.

Erasmus+ avtaler
I Erasmus+ reguleres all student- og ansattmobilitet gjennom samarbeidsavtaler mellom UiS og andre universiteter og høyskoler i både programland og partnerland. Unntakene er praksismobilitet for studenter i programland og ansattmobilitet for studiebesøk, hospitering m.m. i programland.

Erasmusavtalene er vanligvis fagspesifikke utvekslingsavtaler som setter faglige og praktisk-økonomiske vilkår for mobilitetsaktiviteter. I tillegg til antall studenter og ansatte som kan reise, gis det informasjon om anbefalte språkkunnskaper, akademisk kalender og en rekke praktiske forhold som samarbeidsinstitusjonene har forpliktet seg til å rette seg etter.

Mer om Erasmusavtaler


Sist oppdatert av Bjarte Hoem (28.08.2018)

Skriv ut artikkel print symbol