Erasmus+ strategisk rammeverk


Rammen om Erasmus+ og UiS sin deltakelse i programmet har sitt opphav i EU sin vekststrategi for 2020 og det strategiske rammeverket for utdanning - ET2020. I tillegg kommer flere policydokumenter som EU har publisert de siste årene for å gi prioriteringene i programmet et aktualisert fundament.

EU sin  vekststrategi mot 2020 - smart, sustainable and inclusive growth
EU er inne i sin største økonomiske krisetilstand noen gang, og i noen land er opptil 1 av 2 ungdommer uten arbeid. Investering i utdanning ses på som en av kjerneområdene for å få løst arbeidsledighetsproblemer og økonomisk stillstand, og i budsjettkuttene som har kommet er det nesten bare utdanningsbudsjettet som har fått en økning.
Hele EU2020-strategien er tilgjengelig her.

ET2020
EUs strategiske rammeverk for utdanning og opplæring frem mot 2020 tar utgangspunkt i fire hovedområder som anses i større eller mindre grad som felles utfordringer for alle medlemsstater:

  • Livslang læring og mobilitet må bli tilgjengelig for alle
  • Styrking av kvalitet og relevans i utdanningene
  • Promotering av lik adgang til utdanning og aktivt medborgerskap
  • Kreativitet og innovasjon, inkludert entreprenørskap, må bli del av utdanning og opplæring på alle nivå

Hele ET2020 er tilgjengelig her.

Utdanningspolitiske dokumenter
I tillegg til de store rammeverkene har EU også publisert noen policydokumenter de siste årene som danner et viktig grunnlag for Erasmus+ som verktøy. Det er hovedsakelig tre meldinger fra Kommisjonen som er de viktigste:

Erasmus Charter for Higher Education
Et sentralt vilkår for alle institusjoner som vil delta i Erasmus+ er å signere Erasmus Charter for Higher Education (ECHE). Som inngangsbillett til Erasmusprogrammet, sier dette hvilke plikter og rettigheter UiS har overfor mobile deltakere (studenter og ansatte).
UiS' signerte versjon av ECHE finnes her.

Sammen med dette charteret har UiS også gjort tilgjengelig et Erasmus Policy Statement som gir strategiske føringer for hvordan UiS vil ta i bruk Erasmus+ for å oppfylle EUs mål om økt kvalitet i utdanningene, mer mobilitet, styrking av kunnskapstrianglet m.m. slik dette er nedfelt i blant annet EUs Moderniseringsagenda.
UiS' signerte Erasmus Policy Statement finnes her.


Sist oppdatert av Hege Rosså (08.09.2017)

Skriv ut artikkel print symbol