Semesterregistrering og studentbetaling


1. Registrering av sluttdato i FS:

ESS v/FS-kontoret sender hvert semester rundt semesterregistreringsfristens utløp ut en påminnelse/purring til studenter som ikke har betalt semesteravgiften. For at vi skal slippe å purre på /lete etter studenter som har sluttet, ber vi dere registrere sluttdato i FS så snart dere mottar melding om dette. Husk at både datofelt for når studierett gjelder til og studentstatus-feltet må endres for at sluttregistreringen skal bli korrekt. Husk også å slette eventuelle vurderingsmeldinger og undervisningsmeldinger. Dere kan eventuelt ta i bruk rapporten FS200.032 Inaktivere student/fagperson for å sluttregistrere studenter. Den finner dere under Person - Personrapport, men snart vil det også komme en overgangsknapp fra Student samlebilde til denne rapporten.

(Studentene sender i dag slike meldinger til ulike mottakere, både til ESS og fakultet/intstitutt. På sikt vil vi vurdere om det er hensiktsmessig å operere med én felles adressat for denne type meldinger for å sikre bedre kontroll.)

2. Prosedyre ved for sen semesterregistrering/eksamensoppmelding ved ordinær og ny/utsatt eksamen

Frist for semesterregistrering: 01.02/01.09  Frist for oppmelding til konte: 20.01/01.08

Etter 01.02/01.09 og  20.01/01.08

  • Studentene må levere skriftlig søknad med begrunnelse til ESS på studentweb-hjelp@uis.no på hvorfor semesterregistrering, godkjenning av utdanningplan og/eller oppmelding til eksamen/undervisning ikke er foretatt. Søknaden behandles i tråd med de forvaltningsrettlige reglene.
  • Eksamenskontoret kan foreta oppmelding til eksamen og undervisning.
  • Semesterregistrering foretas av FS-kontoret. Ta kontakt på fs-hjelp@uis.no
     TLF: 51 83 10 83
  • FS-kontoret oppretter faktura eller reaktiverer fakturaer som er  frafalt.
  • Studenter som har mangler knyttet til betaling og/eller registrering vil rett etter fristen få en e-post med varsel om at de står i fare for å miste studieretten. I e-posten vil de få beskjed om hva de må gjøre for å registrere seg/betale/melde seg opp til prøving etter fristen, inkludert hvem de skal kontakte og hvor lang tid de har på seg til å få ordnet opp. E-posten sendes med studentweb-hjelp@uis.no som avsender og de svarer til denne adressen.
  • Ca. 14 dager etter fristen blir studieretter inndratt. Studentene får melding om dette per brev (Digipost) og kan påklage vedtaket. Det er FS-kontoret som sender ut vedtakene og foretar inndragningen.

 

§ 2-9 Oppmelding til prøving - trekk

1. Kandidatene er selv ansvarlig for å melde seg opp til prøving innen de frister som er fastsatt. Oppmelding til prøving gjøres på StudentWeb. Kandidatene skal selv kontrollere at de er oppmeldt til prøving, og må melde fra til fakultetsadministrasjonen dersom oppmeldingen ikke er korrekt.

2. Etter skriftlig og begrunnet søknad fra studenten, kan Utdanningsavdelingen innvilge betaling av semesteravgift, oppmelding til prøving og registrering i inntil 1 uke etter at oppmeldingsfristen er gått ut. Etter dette tidspunktet skal søknader om forsinket betaling, registrering eller oppmelding til prøving kun unntaksvis innvilges. Forholdet som ligger til grunn for søknaden skal dokumenteres.


Søknadsskjema - forsinket semesterregistrering bokmål

Søknadsskjema - forsinket semesterregistrering nynorsk

Application form - late registration

 

 


Sist oppdatert av Sara Mauland (02.02.2018)

Skriv ut artikkel print symbol