20.09.2006: Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene


Til stede:

Fra tjenestemannsorganisasjonene:
Åge Hultgren, Forskerforbundet (FF)
Astrid Engelsgjerd, Parat
Gaute Auestad, Utdanningsforbundet (UF)

Fra arbeidsgiver:
Tor Hauken, dekan
Marianne Trå, fung. fakultetsdirektør
Grete Marnburg
Olav Kylland, referent


Sak 22/06 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
Ingen merknader.


Sak 23/06 Godkjenning av referat fra møte den 23.05.2006
Referatet ble godkjent med følgende merknad: Astri Engelsgjerd var til stede på møtet.


Sak 24/06 Møteplan for høsten 2006
Marianne sender ut møteplanen.


Sak 25/06 Forhandling/drøfting av nye stillinger/omgjøring av stillinger
FF ønsker at det lages en oversikt over stillingsstruktur, og en oversikt over forholdet mellom fast og midlertidig ansatte.

UF understreket at det er viktig å ivareta rettighetene til de midlertidig ansatte.

Følgende stillinger ble forhandlet etter Hovedavtalen § 13 nr. 2b:

Doktorgradstipendiat i spesialpedagogikk ved SLF, st.id 6600914
Ingen merknader.

Konsulent SLF, st.id 6600911
FF: ønsker at stillingen lyses ut eksternt.

Sekretær SAF, st.id 6500905
Ingen merknader.


Sak 26/06 Regnskapsrapport første halvår og prognose for ubenyttede midler – til
orientering (jamfør sak 21/06 i Fakultetsrådet)

Fakultetsdirektøren orienterte.


Sak 27/06 Hovedbudsjettskriv 2007 – foreløpig orientering
Fakultetsdirektøren orienterte.


Sak 28/06 Evt.
FF: viser til at FF har ca 50 % av sine emdlemmer på HUM og oppfordrer dekan til å se til at medlemmene her får sin andel i forbindelse med de lokale lønnsforhandlingene.
UF: Det er viktig at arbeidsgiver involverer instituttnivået i forbindelse med lønnsforhandlingene.


Møtet slutt kl. 11.40


Sist oppdatert av (08.01.2008)

Skriv ut artikkel print symbol