28.03.2006: Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene


Til stede:

Fra tjenestemannsorganisasjonene:
Åge Hultgren Forskerforbundet (FF)
Leif Værum Larsen Musikernes fellesorganisasjon (MFO)
Marthe Ledaal Parat
Gaute Auestad Utdanningsforbundet (UF)

Fra arbeidsgiver:
Tor Hauken dekan
Arve Nyland fakultetsdirektør
Olav Kylland referent


Sak 12/06 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
Ingen merknader

Sak 13/06 Godkjenning av referat fra møte den 21.02.2006
Ingen merknader

Sak 14/06 Differensiert FOU-tid
Dekan orienterte om saken.

FF beklaget at staten har trekt reglementet vedr. 50/50 fordelingen av arbeidstiden. Det burde kunne gis noe mer tid slik at organisasjonene kan få vurdert situasjonen. FF er derfor ikke villig til å drøfte saken nå.
Undervisningsforbundet og MFO sluttet seg til dette.

Fakultetsdirektøren understreket at særavtalen ikke er oppsagt. Det som har skjedd er at praktiseringen av denne er delegert til den enkelte institusjon.
Det tas sikte på å iverksette ordningen med differensiert fou-tid fra høsten 2006. Fakultetsledelsen anser saken som drøftet, men at FF, UF og MFO trakk seg fra denne drøftingen.

Sak 15/06 Orientering om arbeidet med ny ressursfordelingsmodell
Fakultetsdirektøren orienterte om saken. Den legges frem som orienteringssak nå, og vil senere bli tatt opp som drøftingssak.

FF
- Se positivt på at det tas en gjennomgang av dette. Godtar at det skal differensieres i fht. studenttall. Greit at det sendes ut et prosessnotat nå.
- Etterlyser bakgrunnen for basistildelingen på 162 timer.
- Alle enhetene må inn i dette systemet, også IMD.
- Mener det blir vanskelig å iverksette dette fra kommende høst. Man bør vente til høsten 2007.
- Mener at arbeidsgruppen har vært skjevfordelt i fht. til praktisk/estetiske fag og at oppsettet i større grad tilgodeser disse fagene.
- Fagdidaktikk PPU bør også få 15 % tillegg.
- Ønsker at saken blir sendt på høring til alle fagmiljøene.
- Minner om tidligere enighet om at arbeidsplanene ikke skulle endres i fht. endringer i studenttallet i løpet av semesteret. Det nye systemet representerer en stor endring i forhold til dette.

UF
- Det må foretas en nærmere vurdering av hvordan modellen slår ut for masterstudiene.

MFO
- Det blir vanskelig å anvende denne modellen på IMD:


Eventuelt

FF viste til syresak 9/06, om evaluering av styringsordningen. Denne saken er en mulighet til å se nærmere på organiseringen av fakultetene og FF ber dekan følge opp denne saken.
FF mener det er viktigere å evaluere den daglige driften på fakultets- og instituttnivå enn den overordnede styringsordningen.

Neste møte
Møtedatoen blir flyttet til torsdag 27. april.


Sist oppdatert av (08.01.2008)

Skriv ut artikkel print symbol