03.05.2006: Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene


Til stede:

Fra tjenestemannsorganisasjonene:
Åge Hultgren Forskerforbundet (FF)
Anders M. Andersen Norsk tjenestemannslag (NTL)
Astrid Engelsgjerd Parat

Fra arbeidsgiver:
Tor Hauken dekan
Arve Nyland fakultetsdirektør
Synnøva Drange økonomimedarbeider
Olav Kylland referent


Sak 18/06 Ressursfordelingsmodellen (drøftingssak)
Det ble redegjort for ressursfordelingsmodellen i møte den 27.04.06.

FF
- FF viser til sine synspunkter fra tidligere referat fra 28.03.06
- Viser til at denne saken henger sammen med saken om differensiert FOU-tid, og at det er uheldig at disse saken behandles samtidig.
- FF ønsker felles normer for forsking og undervisning på UiS og ønsker ikke at det skal bli tre ulike modeller.
- FF viser til et underforbruk på 40-50 millioner ved UiS for 2005. Mener at den nye modellen ved HUM gir lavere aktivitet og redusert forbruk. Det er uheldig når tilgjengelige ressurser ikke brukes. Mener at budsjettet ikke tilsier et behov for å redusere tildelingen til undervisning.
- Saker av denne art bør sendes på høring til programutvalg og andre utvalg før det går til fakultetsrådet.
- Bra at faggruppene selv får bestemme hvordan ressursene fordeles på undervisnig veiledning osv.
- Forskerforbundet foreslår at det settes en dato for beregning av ressurstildeling og at endringer inntil +/- 5% ikke skal føre til endring i ressurstildelingen.
- Viser til notat fra faggruppene i engelsk og tysk. Modellen fører til betydelig reduksjon for disse. Man bør finne en høyere grunntildeling for disse fagene.
- Mener at det er vanskelig å finne logikken i de %-vise tilleggene som er gitt de enkelte fag og emner.

NTL
- Slutter seg til det meste fra FF.
- Viser til at spørsmålet om hvor mange bachelor-studier man skal ha også er en ukjent faktor i forhold til denne saken. Viser til at undervisning i små grupper gir best læringseffekt. Modellen gir lite rom for å sette sammen nye undervisningstilbud. Fakultetet kan gjøre mer for å konvertere årsstudium-studenter inn i bachelorstudier. Mener dette er et problem som hindrer videre ekspansjon. Mener også at studentene gis mangelfull informasjon om dette.
- Godtar at praktisk/estetiske fag trenger større ressurser, men det bør være mulig å dekke inn dette med tidligere overskudd.
- Mener at fokus på nedskjæring er ikke i tråd med tidligere signaler og stiller spørsmålstegn ved om dette er klokt.
- Innser at tidligere modell gav urimelige utslag, men man bør finne en mellom-løsning. Den nye modellen gir for kraftig motbør til små fagmiljø.

Dekan
- Det er vanskelig å unngå at det etableres ulike modeller mellom fakultetene, bl.a. på grunn av at fagene er så ulike.
- Redegjorde for overskuddet fra 2005. Viste til at mye av overskuddet er knyttet til strategimidler som i realiteten er bundet opp til faste utgifter. Dette fremkommer imidlertid som overskudd i regnskapet fordi at enkelte av tiltakene ble iverksatt senere på året enn antatt. Videre er en vesentlig del av overskuddet knyttet til SLF.
- Mener det er behov for ny modell, særlig i forhold til de små fagene og masterstudiene. Den gamle modellen er for enkel og rigid.

Fakultetsdirektør
- Det er ikke lagt opp til at dette skal være en sparemodell. Den fører til en ubetydelig innsparing Det er nødvendig med en ny modell for å rette opp skjevheter.
- Modellen bidrar til å styrke bachelor-studiene slik at disse får et større tilfang av studenter enn årsstudiene og øker mulighetene til å sette i gang emner med få studenter.

FF
- FF går primært inn for å fortsette utredningen og utsette iverksettingen til 07/08. Sekundært mener FF at dersom modellen skal iverksettes for kommende studieår må det tas hensyn til de råd som er gitt i prosessen og det må legges opp til en evaluering som kan gi mulighet for korrigering neste studieår.
- FF tilrår dekanen å arbeide for at det blir en felles modell og mal for ressurser til undervisning og forskning ved UiS. Dekanen kan søke styret om strategimidler for å styrke også undervisningen ved fakultetet, ikke bare forskningen. Dekanen har også fullmakt og ansvar for å rette opp åpenbare skjevheter ved modellen, og kan ha en egen pott til dette. Forskerforbundet støtter alle tiltak som fremmer kvalitet i undervisning og forskning.

Fakultetsdirektør
- Viktig med evaluering, men tror det kan bli vanskelig å ha et godt nok grunnlag før høst 2007.

NTL
- Mener det er feil å behandle saken som drøftingssak. Den skal tas opp som forhandlingssak. Leverte protokolltilførsel.

Dekan
- Viste til at rundskriv fra departementet pålegger institusjonene å ikke inngå forhandlinger med tjenestemannsorganisasjonene om saker vedr. arbeidstid.


Eventuelt

FF
- Orienterte om at FF har sagt opp særavtalen med vikning fra 01.08.06.
- Etterlyste stillingsannonsen for instituttleder IKS.

NTL
- Orienterte om at også NTL har sagt opp særavtalen fra 01.08.06 og at det da vil være de generelle bestemmelsene i HTA som gjelder.

Dekan
- Påpekte at tjenestemannsorganisasjonene ikke har anledning til å benytte epost-adressen HUM-ALLE til å sende ut meldinger til sine medlemmer. Medlemsliste må brukes.

Sist oppdatert av (08.01.2008)

Skriv ut artikkel print symbol