23.05.2006: Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene


Til stede:

Fra tjenestemannsorganisasjonene:
Åge Hultgren Forskerforbundet (FF)
Gaute Auestad Utdanningsforbundet (UF)
Astri Engelsgjerd Parat

Fra arbeidsgiver:
Tor Hauken dekan
Arve Nyland fakultetsdirektør
Olav Kylland referent


Sak 19/00 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

Ingen merknader


Sak 20/00 Godkjenning av referat fra møte den 03.05.2006

Ingen merknader


Sak 21/00 Nødvendige avklaringer omkring ressursfordelingsmodellen

Dekan og fakultetsdirektøren redegjorde for fakultetsrådets behandling av saken.

FF: Frigjorte midler må tilbakeføres instituttene og disponeres av instituttleder. RFM må ikke bli et sparetiltak.
På tysk burde det være mulig å opprettholde samme ressursnivå som før.
Ønsker evaluering av modellen våren 2007.
Ønsker en oversikt over ressursbruk ved IMD.
FF mener det er gjennomført en god prosess i denne saken. UF sluttet seg til dette.

Dekan mente at det ikke er ønskelig å endre modellen. Instituttene har imidlertid mulighet til å disponere frie midler.

Fakultetsdirektøren: det kan lages en oversikt vedr. ressursbruken ved IMD.


Sak 22/06 Evt.

Midlertidig ansatte
FF tok opp spørsmålet om hvordan HUM forholder seg til omgjøring av midlertidig ansatte til fast ansatte. Ønsker at det foretas en systematisk gjennomgang av hvert institutt fra høsten. Evaluering av styringsordningen og organisasjonsmodell kan også være en anledning i denne sammenhengen.
UF viste til at det er viktig at den enkelte har oversikt over sine rettigheter og påpekte at det er viktig å ha tid til å snakke med den enkelte.

Fakultetsdirektøren viste til at arbeidsgiver forholder seg til Tjenestemannslovens regler vedr. midlertidig ansatte, fortrinnsrett til ledig stilling osv. Ansatte kan henvende seg til fakultetets personalkontor for informasjon. Prosedyre vedr. gjennomgang av de enkelte institutt vil bli vurdert.

Ansattes representant i innstillingsutvalg ved tilsetting av instituttleder IKS
Representant: Jorunn Thortveit
Vara: Gaute Auestad

Særavtalen
Dekan tok opp situasjonen som har oppstått i tilknytning til oppsigelsen av særavtalen og orienterte om møte med departementet. Det kan være behov for å lage lokale retningslinjer.

FF. Medlemmene forholder seg til gjeldende avtaler. Planleggingen av høstsemesteret går sin gang. Ser ikke noen dramatikk i situasjonen.
UFB sluttet seg til FF sine synspunkt. Regner med at det skjer noe sentralt i denne saken.


Sist oppdatert av (08.01.2008)

Skriv ut artikkel print symbol