Første del av høring om styringsordning for UiS 2006


EVALUERING AV STYRINGSORDNING – HØRINGSUTTALELSE

Første del av høring om styringsordning for UiS 2006

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Dekan

Til
Rektor Ivar Langen
Universitetsdirektør Per Ramvi


EVALUERING AV STYRINGSORDNING – HØRINGSUTTALELSE
I forbindelse med styresak 9/06 om opplegg for evaluering av styringsordning, gis her en tilbakemelding om institusjonell styringsordning. Vi er bedt om å uttale oss om styrets sammensetning, valgt eller ansatt rektor i åremålsstilling og om vi skal ha en prorektorfunksjon.

Saken er sendt til høring til instituttene, til alle ansatte og er behandlet i Fakultetsråd 31.mai. Fakultetsrådets uttalelse er vedlagt. Det er kommet skriftlig tilbakemelding fra to programutvalg (NHSIØL, IMKS) og en ansatt. Ut fra tilbakemeldingene og behandlingen i fakultetsråd, synes det å være bred enighet om fakultets anbefalinger.


Styrets sammensetning
Fakultetet vil anbefale normalordningen for styresammensetning med 11 representanter (4+4+1+2).

Forslag fra UiS til departementet på eksterne medlemmer til styret må fremkomme gjennom organisering av en bredt sammensatt nemnd og i en åpen prosess.


Valgt eller ansatt rektor i åremålsstilling
Fakultetet vil anbefale valgt rektor i åremålsstilling.


Prorektorfunksjon
Fakultetet vil anbefale valgt prorektor.


Stavanger 28.juni, 2006
Marit Boyesen, dekan

Vedlegg

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fakultetsråd


UTTALELSE TIL HØRINGEN OM STYRINGSORDNING (FR-SV 20/06)

Fakultetsrådet vil peke på det uheldige i at vurderingen av styringsordningen er blitt stykket opp i tre ulike vurderingsrunder. På dette vis mister en muligheten til en samlet gjennomgang av styrings-, ledelses- og organisasjonsmodell. Det forutsettes at en slik deling av vurderingsopplegget ikke må binde oppframtidige beslutninger, for eksempel reengasjering av ansatte ledere, før den organisatoriske avklaringen har skjedd.


Vedrørende styrets sammensetning
Fakultetsråd går inn for et styre med 11 medlemmer.

Primært ønskes en annen sammensetning enn ”normalordningen”, jfr §9-3 andre ledd, slik at det blir 5 medlemmer fra ansatte i undervisnings- og forskerstilling, et medlem fra teknisk og administrativt ansatte, 2 medlemmer fra studentene og 3 eksterne medlemmer.

Subsidiært ønskes ”normalordningen” videreført.


Vedrørende rektor og prorektor
Fakultetsråd ønsker valgt rektor og valgt prorektor, begge med plass i styret.

Det bør vurderes å utvide rektoratet med nok en prorektor / viserektor.Stavanger 31.mai, 2006
Reidar Østerhaug, leder


Sist oppdatert av (14.08.2007)

Skriv ut artikkel print symbol