Forskrift om opptak og rangering til Master i helse- og sosialfag 10.02.05


Forskrift om opptak og rangering til mastergradsstudier ved Universitetet i Stavanger og utfyllende regler for lokalt opptak til masterstudium i helse- og sosialfag ved SV-fakultetet.

Fastsatt av Utdanningsutvalget ved Høgskolen i Stavanger den 17. mars 2004, med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler § 37 og 39 og Forskrift om krav til mastergrad, fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 02.07.02, § 2. Utfyllende regler for opptak til masterstudium i helse og sosialfag med fokus på brukerperspektiv er fastsatt av Dekan ved Det Samfunnsvitenskapelige fakultet den 10. februar 2005. Utfyllende regler er markert med grått.

§ 1 Virkeområde

Denne forskriften gjelder for opptak til mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang og for erfaringsbasert mastergrad av 90 - 120 studiepoengs omfang.

§ 2 Opptak
For å bli tatt opp til et mastergradsstudium av 120 studiepoengs omfang eller et erfaringsbasert mastergradsstudium av 90 eller 120 studiepoengs omfang, må studenten i tillegg til generell studiekompetanse ha:

a) oppnådd bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller utdanningsløp av minimum 3 års omfang (180 studiepoeng) eller utdanning som i henhold til § 48 i lov om universiteter og høgskoler er jevngod med de nevnte grader eller utdanningsløp.

b) eventuelle fag, emner og emnegrupper fastsatt i utfyllende regler for det enkelte mastergradsstudium, jfr. § 3, og fastsatt i studieplanen for det aktuelle mastergradsstudiet.

c) eventuelle særlige faglige minstekrav fastsatt i utfyllende regler for det enkelte mastergradsstudium, jfr. § 3, og fastsatt i studieplanen for det aktuelle mastergradsstudiet.

d) For å bli tatt opp til et disiplinbasert/yrkesrettet mastergradsstudium av 120 studiepoengs omfang stilles det i tillegg til krav beskrevet i pkt. a, krav om fordypning i fag, emne eller emnegruppe av minimum 80 studiepoengs omfang eller integrert utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innenfor fagområdet for mastergradsstudiet.

e) For å bli tatt opp til et erfaringsbasert mastergradsstudium av 90 eller 120 studiepoengs omfang stilles det i tillegg til kravene under §2 pkt. a, evt. b og c, krav om minst 2 års relevant yrkespraksis. Fakultetene vurderer hva som er relevant yrkespraksis og kan for det enkelte studium fastsette krav om lengre yrkespraksis.

§ 3 Utfyllende regler
Fakultetet fastsetter nærmere krav til opptaksgrunnlag for det enkelte mastergradsstudium, herunder eventuelle faglige minstekrav og eventuelt krav om examen philosophicum og examen facultatum eller tilsvarende faglig innhold, herunder kvoteringsregler. Alle mastergradsstudier skal normalt ha opptakskomité. Nærmere regler for dette fastsettes av
fakultetet. I utfyllende regler kan det videre fastsettes regler om vekting av karakterer i rangeringen.

§ 4 Betinget opptak
Dersom det er færre søkere enn studieplasser, kan søkere som ikke oppfyller kravene til opptak gis betinget opptak dersom de mangler inntil 10 studiepoeng*. I utfyllende regler, jfr. § 3, kan det spesifiseres hvilke deler av opptaksgrunnlaget søkerne kan mangle for å få betinget opptak. Manglende eksamener må være avlagt innen 1 år.

5 Rangering av søkere
a) Søkerne rangeres på bakgrunn av gjennomsnitt av samtlige eksamensresultater som
utgjør opptaksgrunnlaget som beskrevet i §2 a.

b) For rangering av søkere med bokstavkarakterer benyttes flg. omregningsskala som grunnlag for utregning av poengsum:
A=5 poeng
B=4 poeng
C=3 poeng
D=2 poeng
E=1 poeng

c) For rangering av søkere med tallkarakterer benyttes flg. omregningsskala som grunnlag for utregning av poengsum:
1,0 – 1,9 = 5 poeng
2,0 – 2,5 = 4 poeng
2,6 – 3,0 = 3 poeng
3,1 – 3,5 = 2 poeng
3,6 – 4,0 = 1 poeng

d) For rangering av søkere med karakterskalaen: S.tf. – M.tf. – Tf. benyttes flg. omregningsskala for utregning av poengsum:
S.tf: = 5 poeng
M.tf. = 3,5 poeng
Tf. = 2 poeng

e) For rangering av søkere med karakterskalaen: S.tf. – M.tf. – Tf. – Ng.tf. benyttes flg. omregningsskala for utregning av poengsum:
S.tf: = 5 poeng
M.tf. = 3,5 poeng
Tf. = 2,5 poeng
Ng.tf. = 1 poeng

f) For rangering av søkere med karakterene bestått/ikke bestått eller tilsvarende, beregnes
3,5 poeng pr. beståtte eksamen.

g) Gjennomsnittet for søkere som beskrevet i pkt. b, c, d og e beregnes ved at totalt antall poeng oppnådd på bakgrunn av både pkt. b, c, d og e summeres, og deretter divideres på antall eksamener som inngår i grunnlaget. Dette utgjør rangeringsgrunnlaget for påkrevet grunnlag for opptak som beskrevet i §2 a.

h) Det gis 0.1 tilleggspoeng pr. 60 studiepoeng ut over opptaksgrunnlaget,
maksimalt 0.2 poeng.

i) Det gis 0.1 tilleggspoeng pr. år for relevant praksis, jfr. § 2, maksimalt 0.2 poeng.

j) I tilfellet det er flere søkere med likt antall opptakspoeng, bestemmer fakultetet om søkerne skal rangeres på bakgrunn av alder eller ved loddtrekning.

k) For søkere som gis betinget opptak, jfr. § 4, regnes ikke manglende eksamener med i utregningen av poeng som beskrevet i pkt. g.

§ 6 Rangering av søkere til erfaringsbaserte mastergradsstudier
Søkerne rangeres som beskrevet i §5. Det gis likevel kun tilleggspoeng for relevant praksis ut over opptaksgrunnlaget som beskrevet i §2 pkt. e. Det gis 0.1 tilleggspoeng pr. år for relevant praksis utover dette, maksimalt 0.2 poeng.

§ 7 Opptak utenom rangeringsreglene
Inntil 10% av søkere kan tas opp utenom bestemmelsene i § 5 dersom dokumentert sykdom, funksjonshemming eller andre forhold gir grunn til å anta at eksamensresultatene ikke gir et riktig bilde av søkerens kvalifikasjoner.

§ 8 Søknadsfrist. Forhåndsløfte
Ordinær søknadsfrist og frist for søknad om forhåndsløfte fastsettes av høgskolen.
Forhåndsløfte kan gis til søkere som oppfyller flg. vilkår:

- på søknadstidspunktet fyller opptakskravene
- uten tvil ville ha kommet inn ved foregående opptak
- har et dokumentert behov for tidligere svar på søknaden om studieplass

Inntil 30% av studieplassene kan tildeles søkere som ber om forhåndsløfte.

§ 9 Frist for innsending av dokumentasjon
Høgskolen fastsetter frist for innsending av dokumentasjon for eksamen som avlegges eller praksis som fullføres etter søknadsfristen.

§ 10 Utsettelse av studieplass
Tildelt studieplass kan reserveres til året etter dersom det foreligger dokumenterte tungtveiende grunner. Ytterligere utsettelse innvilges ikke.

§ 11 Ikrafttreden
Forskriften trer i kraft f.o.m. opptak til studieåret 2004-2005.

*Dette kan grunnet gamle studieprogrammer i en overgangsperiode utvides til 12 studiepoeng.

Sist oppdatert av (14.08.2007)

Skriv ut artikkel print symbol