Oversikt over gjeldende avtaler


Offentlige anskaffelser er gjennom lov og forskrift underlagt et regelverk som legger føringer for valg av kjøpsprosedyre og når utlysning er påkrevet.

Det er størrelsen på et samlet volum for etaten innenfor en produktkategori (vare eller tjeneste) som avgjør om anskaffelsen skal skje iht. EØS-avtalen. Konkurranseutsetting av varer/tjenester resulterer i de aller fleste tilfeller i bedre priser og betingelser. Å inngå avtale med en leverandør vil også være et hensiktsmessig arbeidsredskap. Det vil være tids- og arbeidsbesparende, idet alle kjøpsbetingelser såsom betaling, leverings, fakturainformasjon for rask identifisering etc. allerede er fastlagt i avtalen.

Lojalitet til rammeavtaleleverandørene er avgjørende for å oppnå optimal gevinst. I tillegg til prisgevinst har man også andre fordeler, slik som høy servicegrad, standardisering, gode fakturarutiner, høy leveringsdyktighet osv. For leverandørene synliggjør høy lojalitet at UiS er en seriøs kunde som evner å styre sine innkjøp. Dette gir muligheter for bedre betingelser ved nye rammeavtaler og ved reforhandling av eksisterene avtaler.

Det er etablert rammeavtaler for de produktområder der UiS foretar repetitive kjøp som i avtaleperioden overstiger terskelverdien for konkurranseutsetting på institusjonsnivå. Avtalene er forpliktende i den utstrekning at vare/tjenesten som er dekket av en avtale kan anskaffes fra avtaleleverandør.

Du finner en oversikt over gjeldende avtaler


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (22.12.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker
DOFFIN - Database for offentlige innkjøp i Norge
Norsk lysingsblad
TED (Tenders electronic daily) - Databasen for EØS/EU-anbud
ESA - EFTAs Surveillance Authority
KOFA - Klagenemda for offentlige anskaffelser