Valg av instituttstyrer ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet


Det skal velges instituttstyrer for perioden 1. august 2011- 31. juli 2015. Valgene foregår som elektronisk valg.

Informasjon om valg av medlemmer til instituttstyrer ved TN for perioden 1.8.11 til 31.7-2015

På bakgrunn av reglement for valg til verv og organer ved universitetet i Stavanger (valgreglementet) oppnevnte dekan ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet følgende valgstyre for gjennomføring av valgt til instituttstyrer ved TN:
• Førsteamanuensis Anders Langeland, IØRP, leder for komiteen
• Førsteamanuensis Kåre Bærheim, IKM,
• Konsulent Nina H. Stava, adm.
Som sekretær for valgstyret oppnevnes førstekonsulent Anne Karin Rafos.

Funksjonsperiode for instituttstyrer:
Funksjonsperioden for instituttstyrene følger valgperioden for rektor og går fra 1.8.2011 – 31.7.2015.

Valgprosessen:
Valgstyret ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet har fastsatt valgdagen for valg av instituttstyrer
ved:

  • Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi,
  • Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging
  • Institutt for matematikk og naturvitenskap
  • Institutt for data- og elektroteknikk
  • Institutt for petroleumsteknologi

Nedenfor følger nærmere informasjon om valget med aktuelle datoer.

Sammensetning:
Universitetets styre har i sak US 53/10 vedtatt følgende sammensetning:

Institutt-/senterstyrene:
• 3 vitenskapelige ansatte, hvorav 1 er midlertidig ansatt *
• 2 studenter
• 1 teknisk / administrativt ansatt
• 1 eksternt medlem
varamedlemmer i rekkefølge.
* hvis det er over 25 % midlertidig ansatte ved fakultet.

Nominasjon:
Nominasjonsforslag sendes valgstyret v/Anne Karin Rafos. Nominasjonsfrist 14. april 2011.

Vitenskapelige ansatte:
Hvert Instituttstyre består av to faglige representanter, i tillegg til vararepresentanter i rekkefølge. Enhver faglig ansatt med stemmerett har anledning til å fremme forslag på kandidater innenfor det institutt vedkommende tilhører.

Midlertidig vitenskapelig ansatte:
Hvert Instituttstyre består av en faglig midlertidig representant, i tillegg til vararepresentant i rekkefølge. Enhver faglig midlertidig ansatt med stemmerett har anledning til å fremme forslag på kandidater innenfor det institutt vedkommende tilhører. Representanten fra midlertidig ansatte velges for ett år.

Teknisk /administrativt ansatte:
Hvert Instituttstyre består av en representant for teknisk/administrativt ansatt samt vararepresentant i rekkefølge. Enhver teknisk- administrativt ansatt med stemmerett har anledning til å fremme forslag på kandidater.

Felles for nominasjonene:
Det fremmes kun forslag på representanter, ikke vararepresentanter. Det oppfordres til å nominere et tilstrekkelig antall kandidater av begge kjønn. Dette for å oppfylle bestemmelsen i Lov om universiteter og høgskoler § 11 nr.6 vedr. kjønnsmessig balanse, jf. Valgreglementets § 20.
Forslag til kandidater skal fremmes på et eget skjema (nominasjonsskjema), se vedlegg. Forslag sendes /leveres valgstyret v/sekretær Anne Karin Rafos, administrasjonen, TN fakultet, Kjølv Egelands hus.


Plan for gjennomføring av valget:

Det er utarbeidet en plan for gjennomføring av valget. Denne ser slik ut:

Utlegging av manntall:
Manntallet legges ut til gjennomsyn på intranett. Frist for å klage over manntallsføringen er 27.4.2011 kl 15.00.
Klagen sendes/ leveres valgstyret v/sekretær Anne Karin Rafos, administrasjonen, TN fakultet, Kjølv Egelands hus.

Manntallslister finner du her:

Kunngjøring av kandidater:
Kunngjøringen finner sted 2. mai 2011

Nominerte kandidater:

Valgperiode:
Elektronisk valg fra 11. mai 2011 fra klokken 12.00 til 19. mai 2011 klokken 15.00

Stemmegiving:
Ved dette valget er gruppen vitenskapelige ansatte innenfor det enkelte institutt en gruppe. Midlertidig ansatte er en annen gruppe.
Teknisk/administrativt tilsatte er en gruppe innenfor fakultetet. Tilsatte ved alle gruppene leverer kun en stemme. De faglige tilsatte stemmer ved det institutt hvor de er tilsatt.
 

Opptelling:
19. mai 2011.

Kunngjøring av valgresultat:
Det tas sikte på å kunngjøre valgresultatet senest 20.5.11 klokken 12.00

Valgresultat:

Klagefrist:
Frist for å klage over feil ved gjennomføringen av valget er 26.5.2011 kl 15.00.

 

Hilsen
Valgstyret 

 

Vedlegg:


 


Sist oppdatert av (24.05.2011)

Skriv ut artikkel print symbol